Detaljplan för Vånevik 9:10 och 9:36

 

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för ovanstående fastigheter.

Syfte är att upprätta en detaljplan som är anpassad till befintlig användning av marken.

Trots att befintlig detaljplan från 1949 anger allmän platsmark (natur) så har två bostadsfastigheter bildats på den aktuella platsen. Med det nya planförslaget avser kommunen planlägga de båda bostadsfastigheterna som kvartersmark (bostad) och därmed säkerställa fastighetsägarnas rättigheter och tillbyggnadsmöjligheter.

Planstatus

Planen är utställd för granskning 13 februari till 5 mars.

Handlingar:

Samtliga handlingar finns att läsa längre ned på den här sidan.

De finns också upphängda på anslagstavlorna i entréerna till stadshuset och kulturhuset.

Synpunkter:

Skicka dina synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, så att de kommer in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 5 mars 2020.

Synpunkter lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via epost till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Barnchecklista

Undersökning om betydande miljöpåverkan

• Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen? Kontakta planarkitekt Erik Hjertqvist på telefon 0491-88 143 eller via epost erik.hjertqvist@oskarshamn.se