Ny översiktsplan - dags för samråd

Samhällsbyggnadskontoret fick 2010-05-18 i uppdrag av Kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag till ny översiktsplan för Oskarshamns kommun. Denna översiktsplan ersätter därmed Översiktsplan 2000 antagen av kommunfullmäktige 2003-03-10.

Översiktsplanen är i första hand ett strategiskt dokument eller en avsiktsförklaring, och stöd för att styra kommunens utveckling och planering på ett hållbart sätt mot uppsatta mål. I översiktsplanen skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanens viktigaste uppgift är att vägleda vad vi vill åstadkomma och hur vi ska nå det.

Välkommen att delta i samrådet!

Under tiden 6 november 2017 till den 22 januari 2018 finns det möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget till ny översiktsplan över Oskarshamns kommun.

Översiktsplanen består av två delar:

Förslaget till översiktsplan

Konsekvensbeskrivning

Kommunen samråder och för dialog med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av förslaget. Tillfälle till samråd finns även för de myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Till höger kan du klicka på länken och läsa förslaget till ny översiktsplan. Den består av två delar, dels själva förslaget och dels en miljökonsekvensbeskrivning.

Vill du ha ett utskrivet exemplar i pappersformat så hör av dig till:

sbk@oskarshamn.se

eller

0491-88740

Bokade samrådsmöten

På följande tider och platser kan ni få träffa oss och få mer information om förslaget samt lämna egna synpunkter:

Figeholm 14 november kl 18:30 - Höganäslokalen, Vasagatan 4.

Påskallavik 15 november kl 18:30 - PRO-gården, Nedre Lotsgatan 2.

Kristdala 21 november kl 18:30 - NTO-lokalen, Nyhemsgatan 3

Bockara 22 november kl 18:30 - Församlingshemmet, Stora vägen

Vi bjuder på kaffe, te och fikabröd.

Vill ni ha en genomgång av förslaget vid en tidpunkt som passar er så ta kontakt med oss och föreslå en lämplig tidpunkt och plats så kommer vi! Även kvällstid eller helger om det passar er bättre.

Kontakta oss:

Ingmarie Söderblom

ingmarie.soderblom@oskarshamn.se

0491-88149

Ida Cronquist

ida.cronquist@oskarshamn.se

0491-881 35

Synpunkter under samrådstiden

Under samrådstiden, 6 november 2017 till 22 januari 2018, kan ni lämna synpunkter till:

Oskarshamns kommun

Samhällsbyggnadskontoret

Planavdelningen

Box 706

572 28 OSKARSHAMN

Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Efter samrådet

Alla synpunkter och kommunens bedömning sammanställs i en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen lämnar ett särskilt samrådsyttrande.

Granskning

Efter samrådet bearbetas förslaget efter de inkomna synpunkterna och översiktsplanen ställs därefter ut för granskning under minst två månader. Även under granskningstiden finns det möjlighet att lämna synpunkter och efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Länsstyrelsen skriver ett granskningsyttrande över den utställda planen. Granskningstiden beräknas vara under maj och juni 2018.

Antagande

De synpunkter som lämnats under granskningsskedet arbetas in i förslaget och översiktsplanen kan därefter antas av kommunfullmäktige. Länsstyrelsens granskningsyttrande utgör en del av den antagna översiktsplanen.

Ett antagande av förslaget till översiktsplan beräknas ske under september 2018.

Kontakta oss

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Telefonnummer:

Planavdelningen:
0491 - 76 43 13

Samhällsbyggnadskontoret:
0491 - 887 40