Ny översiktsplan

 

Samhällsbyggnadskontoret fick 2010-05-18 i uppdrag av Kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag till ny översiktsplan för Oskarshamns kommun. Denna översiktsplan ersätter därmed Översiktsplan 2000 antagen av kommunfullmäktige 2003-03-10.

Översiktsplanen är i första hand ett strategiskt dokument eller en avsiktsförklaring, och stöd för att styra kommunens utveckling och planering på ett hållbart sätt mot uppsatta mål. I översiktsplanen skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanens viktigaste uppgift är att vägleda vad vi vill åstadkomma och hur vi ska nå det.

Samråd

Under tiden 6 november 2017 till den 22 januari 2018 fanns det möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget till ny översiktsplan över Oskarshamns kommun.

Översiktsplanen består av två delar:

  • Förslaget till översiktsplan
  • Konsekvensbeskrivning

Kommunen har samrått med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av förslaget. Tillfälle till samråd fanns även för de myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Till höger kan du klicka på länken och läsa förslaget till ny översiktsplan. Den består av två delar, dels själva förslaget och dels en miljökonsekvensbeskrivning.

Vill du ha ett utskrivet exemplar i pappersformat så hör av dig till:

sbk@oskarshamn.se

eller

0491-88740

Samrådsmöten har hållits i bland annat Figeholm, Påskallavik, Kristdala samt Bockara.

Efter samrådet

Alla synpunkter och kommunens bedömning kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen lämnar ett särskilt samrådsyttrande.

Granskning

Efter samrådet bearbetas förslaget efter de inkomna synpunkterna och översiktsplanen ställs därefter ut för granskning under minst två månader. Även under granskningstiden finns det möjlighet att lämna synpunkter och efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Länsstyrelsen skriver ett granskningsyttrande över den utställda planen. 

Antagande

De synpunkter som lämnats under granskningsskedet arbetas in i förslaget och översiktsplanen kan därefter antas av kommunfullmäktige. Länsstyrelsens granskningsyttrande utgör en del av den antagna översiktsplanen.