Cykelplan

Cykelplan 2030 – ny plan för utveckling av cyklandet i Oskarshamns kommun

Kommunen har tagit fram ett förslag till cykelplan och har bjudit in allmänheten, grannkommuner, föreningar och myndigheter till att lämna synpunkter på förslaget.

Samrådsperiod: 1 juli till och med 1 september 2019

I förslaget till cykelplan beskrivs nuläget för cykelinfrastrukturen i och mellan kommunens orter samt vilka åtgärder som ska göras för att förbättra förutsättningarna för cyklister till år 2030.

Under samrådstiden ordnades två tillfällen då personal från kommunens samhällsbyggnadskontor fanns tillgängliga på offentliga platser i centralorten för att informera om cykelplanen och samrådet samt svara på frågor. Sammanlagt nåddes cirka 40 personer vid dessa tillfällen. (25 st Lilla Torget 6/8, 12 st 27/8). Under samrådsperioden informerade också kommunens personal om samrådet och svarade på frågor om cykelplanen via sociala medier.

Dessutom skickades det färdiga förslaget ut på samråd för att ge myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda möjlighet att lämna synpunkter.

Här kan du läsa förslaget till cykelplan. 

Bakgrund
Arbetet med att ta fram cykelplanen har utförts i samverkan mellan samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret. Under arbetet har snabbintervjuer och observationer av cyklister genomförts på tre platser i Oskarshamn.

Hösten 2018 kunde de som ville lämna in sina förbättringsförslag för cykelvägar genom att svara på en webbenkät. Stort tack till alla er som bidrog med era svar! Det kom in 179 synpunkter via enkäten. Många av synpunkterna har arbetats in i cykelplanen. Synpunkter som gällde underhåll har tagits in i underhållsplaneringen för cykelvägarna.

I nästa skede kommer planen att bearbetas utifrån de synpunkter som inkommit för att därefter antas i kommunstyrelsen.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Samhällsbyggnadskontorets kansli
0491–887 40

Byggavdelningen
0491-88000

Bygglovshandläggare
Telefontid måndag-torsdag 09.30–11.30, tel. 0491–887 30

Byggnadsinspektörer
Kontaktas via 0491-88000.

OBS! Byggavdelningen har stängt vecka 29.

Kartavdelningen
Kartärenden: 0491–881 47 eller 881 42
Mätningsärenden: 0491–76 43 11

Planavdelningen
0491–76 43 13