Avlopp

Kommunalt avlopp

Målsättningen med kommunens avloppsbehandling är enkelt uttryckt att minimera all miljöpåverkan från våra avloppsanläggningar. Därför bygger vi våra reningsprocesser på naturens egna metoder för nedbrytning av organisk substans och upptagning eller omvandling av växtnäringsämnena fosfor och kväve.

Kommunens största avloppsreningsverk, Ernemars reningsverk, byggdes nytt 1988 och har biologisk, kemisk fosfor och kväverening. Reningsverket var ett av de första i Sverige som byggdes med fullskalig kväverening.

Frågor som avser anslutning till det kommunala ledningsnätet, samt frågor om planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, hänvisas till Tekniska kontoret och VA-lotsen.

Enskilda avloppslösningar är inte tillåtna inom kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp.

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp är en benämning på de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för tillsyn och tillståndsprövning av enskilda avloppsanläggningar.

Anläggningar som inte uppfyller dagens krav på rening är till exempel; enkammarbrunn, tvåkammarbrunn (om vattentoalett är ansluten), infiltrationer som inte är anlagda enligt Naturvårdsverkets faktablad, stenkistor och direktutsläpp i mark eller vattendrag. Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Ska du köpa hus med enskild avloppsanläggning?

När du köper ett hus med enskild avloppsanläggning tar du över ett stort ansvar för den anläggning som redan finns på plats. Det är därför viktigt att du tar reda på hur anläggningen ser ut, om den har tillstånd samt hur den ska skötas.

Vi rekommenderar att du tittar på filmklippet på Avloppsguidens sida om detta.

Toalettavfall från fritidsbåtar

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från fritidsbåtar i sjö eller hav (TSFS 2012:13).

Förbudet gäller i svenskt sjöterritorium, det vill säga längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och vattendrag. Det gäller toalettavfall från alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta.

Vad ska du som fritidsbåtägare göra?

Toalettavfallet från fritidsbåten ska du tömma i någon av tömningsstationerna som finns vid fritidsbåtshamnarna. På Transportsstyrelsens webbplats hittar du en karta över de tömningsstationer som finns vid sjöar och kuster.

I Oskarshamns kommun finns tömningsstationer i Oskarshamn vid småbåtshamnen vid Brädholmen, Figeholm samt Påskallavik. Kontakta fritidskontoret eller respektive
hamnvärd för information om vilken avgift du behöver betala för att tömma toalettavfallet.

Avlopp
Charlotta Karlsson
Avdelningschef
Postadress:
Box 712
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn