Individuellt val yrkesprogram

Kursbeskrivningar hösten 2020

Barnhälsovård 100p 

OBS! Endast för VO 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Barns hälsa och välbefinnande. 
 • Sambanden mellan levnadsvanor, livsvillkor samt barns hälsa och välbefinnande. 
 • Vanliga barnsjukdomar och skaderisker hos barn. 
 • Barnhälsovårdens organisation, utveckling och funktion. 
 • Förebyggande barnhälsoarbete, till exempel tandvård, kontroller och vaccinationer. 
 • FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 • Lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet. 

Engelska 6 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Kommunikationens innehåll 

 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor. 
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker. 
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Reception 

 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier. 
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer. 
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger. 
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner. 
 • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier. 
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse. 
 • Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer. 
 • Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam. 

Produktion och interaktion 

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter. 
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet. 
 • Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor. 
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte. 

Entreprenörskap 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. 
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. 
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. 
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation. 
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. 
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser. 
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. 
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning. 

Idrott och hälsa 2 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll: 

 • Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning. 
 • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. 
 • Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga. 
 • Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras. 
 • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter. 
 • Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg. 
 • Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning. 
 • Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter. 

Industrirörteknik 100p 

OBS! Endast för VF

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • System i industriröranläggningar och övriga branschspecifika anläggningar för värme- och tryckbärande utrustning. Systemens uppbyggnad och funktion samt miljökrav och krav som ställs på deras hållfasthet. 
 • Hur planering och organisering av arbetsplatsen och arbetsuppgiften genomförs. Hur montageplanering genomförs. 
 • Ritningar, arbetsbeskrivningar och monteringsanvisningar. 
 • Grundläggande rörarbete: tillkapning, skärning, sågning och fasning. 
 • Måttsättning och beräkning av bygglängder. 
 • Hjälpmedel och metoder för att fixera rörändar. 
 • Verktyg. Maskiner för kapning och fasning samt andra maskiner. Lyftanordningar och utrustning för transporter samt krav som ställs vid lyft och transporter. 
 • Medier i rörsystem, hur de påverkar hållfasthet och konstruktionens livslängd samt vilka krav som ställs vid nyinstallation och demontering av rörledningar och behållare. 
 • Kontroll och bedömning av utförandet samt dokumentation av utförda åtgärder. 
 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt skyddsföreskrifter. Hur man arbetar säkert såväl för egen del som för den som använder installationen. 
 • Ergonomiskt riktigt arbetssätt. 

Rörsvets 1 100p 

OBS! Endast för IN 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Svetsning med vald svetsmetod av stumfogar i rör i olika relevanta svetslägen till gängse acceptanskrav. 
 • Avancerade tillverkningsunderlag. 
 • Funktion hos utrustning och kringutrustning för vald svetsmetod. 
 • Systematiskt underhåll och service samt felsökning på utrustningen. Organisation av arbetsplatsen. 
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete samt säkerhetsföreskrifter. Betydelsen av dessa för organisation och genomförande av det egna arbetet. 
 • Metoder för reparation av fel som uppstår under svetsningen samt för att lösa enklare produktionstekniska problem. 
 • Standarder för kvalitetsbedömning av den utförda sammanfogningen. 
 • Termer och begrepp inom teknikområdet. 

Skapande verksamhet 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande. 
 • Användning av bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang. 
 • Olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter. 
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. 

Svenska 3 100p 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. 
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. 
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. 
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. 
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. 
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring. 

Underhåll – hydraulik och pneumatik 100p 

OBS! Endast för EE 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Konstruktionsprinciper för hydrauliska styrsystem och reglersystem. 
 • Energiöverföring, systemfunktion och systemuppbyggnad. 
 • Styrningsteknik och proportionalteknik. 
 • Styrning via bus-teknik. 
 • Hantering av höga hydrauliska tryck och skaderisker i samband med det. 
 • Renovering och montage av komponenter. 
 • Medie- och genereringsteknik av hydrauliskt tryck. 
 • Ritningar och scheman, förbindelseelement, blockmontage, specialcylindrar, vriddon och gripdon. 
 • Montageteknik, standarder och symboler för säkerhet och komponenter. 
 • Föreskrifter om arbetsmiljö, person- och maskinsäkerhet samt övriga krav och bestämmelser inom teknikområdet. 
 • Termer och begrepp inom teknikområdet.