Ansökan om plats i förskola och fritidshem

Det är vårdnadshavare för barnet som ansöker om plats i förskola och fritidshem. 
Finns det två vårdnadshavare är båda platsinnehavare vid ansökan. Har vårdnadshavarna åtskilt boende, men gemensam vårdnad, ansöker respektive vårdnadshavare för sin egna plats i förskolan/fritidshem.

Ansökan om plats görs via Oskarshamns kommuns E-tjänst förskola och fritidshem. Länk till sidan ser man till höger.

Köbekräftelse

När ansökan gjort via dexter får vårdnadshavare som ansökt om plats hem en köbekräftelse tillsammans med användarnamn och lösenord. Köbekräftelsen undertecknas av båda vårdnadshavarna och återsänds till angiven adress inom 14 dagar. Om detta inte sker mister vårdnadshavare sin köplats.

Turordning

Huvudregeln är att plats erbjuds efter ködatum, som är detsamma som anmälningsdatum.
Barn med behov av nattomsorg har förtur till Mäster Palms förskola.
Huvudregeln gäller med följande undantag:

  1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
  2. Ett syskon har förtur för att erbjudas plats i samma förskola eller pedagogisk omsorg som det äldre syskonet.
  3. Vårdnadshavare som önskar omplacering.

Placering

Den som har ansökt om plats i förskolan ska inom 4 månader efter att ansökan inkommit, erbjudas plats vid någon av kommunens förskolor eller pedagogiska omsorg.