Kvalitetsarbete

Kvalitet i förskola, fritidshem och skola handlar om hur målen i skollagen, läroplanerna, kursplanerna, aktuella förordningar och de kommunala verksamhetsmålen uppfylls.

När den nya skollagen trädde i kraft, ersattes kravet på årlig kvalitetsredovisning med ett krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen utifrån de mål som finns för utbildningen.

Barn och utbildningsnämnden har antagit en modell för det systematiska kvalitetsarbetet. Läs mer om den under rubriken systematiskt kvalitetsarbete.

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Silvana Hedenlo
Utvecklingsledare
Tfn: 0491-76 44 92
Sofia Källman
Utvecklingsledare
Tfn: 0491-76 44 95
Jonas Brorsson
Utvecklingsledare
Tfn: 0491-76 4494