Mottagning av nyanlända

Ingången en mottagningsenhet för nyanlända barn mellan 7-16 år i Oskarshamn.
Nyanlända barn är alla barn som är nya i Sverige oavsett anledning till att man kommit hit, enligt Skolverkets definition. Ingången är en väg in i den svenska skolan.

Varför har vi startat en mottagningsenhet?

  • För att möta ny lagstiftning gällande nyanlända 7-16 år. Den nya lagen säger att alla nyanlända barn ska kartläggas när det gäller deras kunskaper att läsa, skriva och räkna på sitt modersmål.

  • Garantera ett likvärdigt mottagande i kommunen. Oavsett var i kommunen man bor ska man få samma möjlighet till förberedelse för en fortsatt lyckad skolgång.

  • Skolintroduktion och mottagande utifrån elevens behov. Vi tar hänsyn till barnets tidigare skolbakgrund och bygger vidare där de är.

  • Ge inledande Svenska som andraspråks-undervisning. Alla barn får chans att lära sig ett basordförråd i svenska språket för att lättare förstå ämnesundervisningen när de börjar skolan.

  • Praktiska förberedelser inför barnens start i den svenska skolan. Vad leker man på skolgårdarna i Sverige? Vad och hur man äter i Sverige? Hur går en idrottslektion till i Sverige? Hur löser man konflikter?

  • Information om svenska skolans mål, värdegrund och arbetssätt till elever och vårdnadshavare med hjälp av modersmålslärare/studiehandledare och tolkar - Skyldigheter och rättigheter

Syftet med mottagningsenheten är:

  • Att förbereda och underlätta för den nyanlände eleven att gå i skolan i Sverige
  • Att förebereda och underlätta för mottagande skola som tar emot nyanlända elever.

 

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Carl-Axel Hallberg
Rektor
Tfn: 0491-88625