Hälsobesök

Hälsobesöken i skolan kan innehålla följande moment

Förskoleklass

 • Hälsoenkät från vårdnadshavarna
 • Information från elevens förskollärare eller lärare
 • Genomgång av barnhälsovårdsjournal och upprättande av journal för elevhälsans medicinska insats
 • Samtal med elev och vårdnadshavare om bland annat
  -upplevelsen av skolsituation och inlärning
  -trivsel
  -kamratrelationer
  -eventuella problem med hälsa eller utveckling
  -matvanor och fysisk aktivitet
  -eventuella allvarliga svårigheter i hemmet som skolan bör känna till
 • Undersökning av
  -längd
  -vikt
  -syn
  -hörsel
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Årskurs 2

 • Samtal om bland annat
  -upplevelsen av skolsituation och inlärning
  -trivsel
  -kamratrelationer
  -hemsituation och eventuell oro
 • Undersökning av
  -längd
  -vikt
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Årskurs 4

 • Hälsoenkät från vårdnadshavare och elev
 • Samtal med eleven om bland annat
  -upplevelsen av skolsituation och inlärning
  -trivsel
  -kamratrelationer
  -eventuella problem med hälsa eller utveckling
  -eventuella inlärningssvårigheter
  -matvanor och fysisk aktivitet
  -information från lärare
 • Undersökning av
  -längd
  -vikt
  -rygg
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Årskurs 6

 • Undersökning av
  -längd
  -vikt
  -rygg

Årskurs 8

 • Hälsoenkät från eleven och vårdnadshavarna
 • Samtal med eleven om bland annat
  -upplevelsen av skolsituation och inlärning
  -gymnasie- och yrkesval
  -hälsoproblem
  -kamratrelationer
  -hemsituation
  -pubertet
  -matvanor och fysisk aktivitet
  -tobak, alkohol och narkotika
  -sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner -information från lärare
 • Undersökning av
  -längd
  -vikt
  -rygg
  -färgsinnesundersökning vid behov
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling.

Gymnasiet årskurs 1

 • Hälsoenkät från eleven
 • Samtal med eleven om bland annat
  -upplevelsen av skolsituation och inlärning
  -hälsa utifrån ett yrkesmedicinskt perspektiv på vissa gymnasieprogram, eventuellt tillsammans med en studie- och yrkesvägledare
  -kamratrelationer
  -hälsoproblem
  -hemsituation och eventuell oro
  -matvanor och fysisk aktivitet
  -tobak, alkohol och narkotika
  -sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner
 • Undersökning av
  -längd
  -vikt
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling.
 • Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram (till exempel hud, färgsinne, syn eller hörsel).

 

 

Kontakta oss

Anna-Carin Thoresson
Skolsköterska - Oscarsgymnasiet Program: ES, LL, VO, RL, FT, VF, EK, SA
Tfn: 0491-76 45 26
Anne Löfqvist
Skolsköterska - Vallhallaskolan F-6, Figeholmskolan och Fårboskolan
Tfn: 0491-884 67
Cecilia Nilsson
Skolsköterska - Påskallaviksskolan, Vallhallaskolan 7-9
Tfn: 0491-883 76
Erica Johansson Bergsten
Skolsköterska - Kristdalaskolan, Rödsleskolan 7-9
Tfn: 0491-76 44 67
Helena Wallman
Skolsköterska - Oscarsgymnasiet Program: IN, NA, TE, EE, IM, GS
Tfn: 0491-76 45 25
Ann-Sofie Svensson
Skolsköterska - Kristinebergskolan F-3 och 7-9, Träningsskolan
Tfn: 0491-76 44 27
Jenny Pettersson
Skolsköterska - Kristinebergskolan 4-6
Tfn: 0491-886 19
Inger Hedlund-Lingerud
Skolsköterska - Bockaraskolan, Grundsärskolan, Rödsleskolan F-6
Tfn: 0491-886 18
Siv Svensson
Skolsköterska - Norra skolan och Saltvikskolan
Tfn: 0491-76 44 12