Skolskjuts till kommunala skolor

Allmänt om kommunal skolskjuts

Elever som går vid den grundskola eller grundsärskola (gäller ej fritidshem) som kommunen har anvisat eleven, har rätt till kostnadsfri skolskjuts. Rätten till kostnadsfri skolskjuts gäller under förutsättning att sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjuts ska även anordnas för elev som väljer att gå i en annan skolenhet än den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i. Detta gäller även elev som väljer att gå i fristående skola.

Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts gäller endast under förutsättning att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att anordna skolskjuts i dessa fall. Prövning görs efter ansökan till Bildningsförvaltningen i Oskarshamn kommun. Vid prövningen tas, i dessa fall, hänsyn till vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft att anordna skolskjuts, om eleven valt att gå i den skola som kommunen placerat eleven i.

Kommunen tillhandahåller inte skolskjuts till och från förskoleverksamhet eller fritidshem.

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 707
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn