Bidrag ur föreningsmiljonen för etableringsarbete

Sista chansen - sök senast 4 december 2017
Föreningsmiljonen upphör efter år 2017

Föreningsmiljonen är till för att föreningar, frivilligorganisationer och studieförbund
i Oskarshamns kommun ska kunna utveckla och fortsätta sitt goda arbete med att välkomna människor som kommer som flyktingar till vår kommun.

Målgrupper är både de som finns i vår kommun som asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd samt kommunplacering i Oskarshamns kommun.

Det är många kommuninvånare som ger tid och arbetsinsatser ideellt för att stödja nyanlända medmänniskor. Vi vet att förutom engagemang behövs också extra resurser i form av finansiering för aktiviteter, material och utrustning.

Därför kan nu föreningar, frivilligorganisationer och studieförbund i Oskarshamns kommun under 2016 ansöka hos kommunen om medel till projekt och insatser inom etablering och arbete med flyktingar.

Projekt och verksamheter kring etablering och integrering

Vi ser framför oss en mängd olika aktiviteter – att lära sig svenska, kulturarv, motion och idrott, fiske, skapande, musik, konst, hantverk, dans, berättelser, film, matkultur, friluftsliv och andra goda idéer. Projekt och aktiviteter som återkommer samt där deltagarna träffas under flera gånger kommer att prioriteras.

Ansökan

Ni ansöker genom att fylla i blankett "Ansökan bidrag ur Föreningsmiljon för etablering".

Skicka med en enkel projektbeskrivning som innehåller:

  • Kort beskrivning om vad ni vill uppnå – syfte
  • Hur kan projektet ge bidrag till etablering och integration?
  • Målgrupp – vilka vill ni nå (exempelvis ålder, kön, ursprung)
  • Hur många aktiviteter och antal deltagare vill ni uppnå - mätbara mål
  • Aktiviteter – övergripande beskrivning
  • Tidplan – när startar projektet och när avslutas det
  • Budget – belopp ni söker från kommunen, "egeninsats" (eget arbete, lokal, klubbutrustning) samt eventuella medfinansiärer och samarbetspartners

För övriga tider kan ni skicka in ansökan löpande under året. Ansökningarna kommer att prövas av
en grupp tjänstemän från bildningskontoret, fritids- respektive kulturkontoret
samt område etablering. Vår målsättning är att kunna ge besked inom 2-3 veckor. Var ute i god tid!

Skicka in via e-post eller brev

Oskarshamns kommun
Resurssamordnare för flyktingfrågor
Pia Malmberg-Kronvall pia.malmberg-kronvall@oskarshamn.se
Box 706
572 28 Oskarshamn