Områdesbeskrivningar

Kommuner behöver ofta planeringsunderlag med en finare geografisk indelning. För att möta det behovet erbjuder Statistiska Centralbyrån sedan länge ett så kallat nyckelkodsystem som gör det möjligt att redovisa statistik för delområden inom en kommun. Kommunerna kan välja olika nivåer beroende på behov hur noggrann information som behövs.

Här visas uppgifter om befolkningen i Oskarshamns delområden enligt följande:

  • Folkmängd och förändringar i delområden, nivå 3
  • Folkmängd och förändringar i delområden, nivå 6
  • Åldersstruktur i delområden, nivå 3

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Oskarshamns befolkning är starkt koncentrerad till centralorten där omkring 70 procent av invånarna bor.
  • Även om totalbefolkningen är densamma år 2018 som året innan minskar centralorten medan landsbygden (+31) ökar liksom yttertätorterna Figeholm (+54), Fårbo (+10) och Emsfors (+10). 
  • Inom centralorten är befolkningen koncentrerad till de centrala delarna. Viss befolkningsökning ser vi främst i  de norra delarna och i Kristinebergsområdet.
  • De förändringar som visas här är skillnaderna mellan åren 2017 och 2018. Det krävs ett längre tidsperspektiv för att kunna se några trender.
  • Det är viktigt att notera att statistiken speglar åldersstrukturen inom respektive område. Den säger alltså inget om andelen av kommunens totala befolkning i respektive åldersklass.