Frågor och svar från bildningsförvaltningen med anledning av corona/covid-19

Där källa inte anges är svaret ett beslut baserat på förvaltningens ledningsgrupp baserat på folkhälsomyndighetens riktlinjer.

När ska man vara hemma?

När ska barn och elever vara hemma från förskola och skola?

Barn och elever som har symtom på sjukdom som exempelvis snuva, hosta eller feber ska vara hemma. Barn och elever ska stanna hemma så länge de har symtom och två dagar efter tillfrisknande. Det är vårdnadshavare till barn i förskolan som avgör om ett friskt barn kan vara i förskolan. Sjuka föräldrar eller annan anhörig får inte själva lämna eller hämta barn och elever för att förhindra smittspridning. 

När ska barn och elever vara hemma från aktiviteter som exempelvis fritidsgårdar och musikskola?

Då elever är hemma från skolan på grund av symtom deltar de inte i andra verksamheter som anordnas av bildningsförvaltningen. Exempel på sådana verksamheter är fritidsgårdar och musikskola.

Om familjer som varit i riskområden håller sina friska skolelever hemma, hur hanterar lärare och rektor frånvaron?

Gör vårdnadshavarna bedömningen att barnet eller eleven bör vara hemma på grund av att det visar symtom som behöver utredas vidare eller att barnet kan vara smittbärare bokförs frånvaron som giltig. Eleven får jobba hemma under den tid som är aktuell.

Om en arbetsgivare håller föräldrar hemma, ska barnen ändå vara i skola eller på förskola?

Ja. Ur ett smittskyddsperspektiv bedömer Folkhälsomyndigheten inte att det finns anledning för friska barn och elever att stanna hemma från skolan oavsett om de varit på resa eller inte.

I verksamheten finns barn som tillhör en riskgrupp, hur ska jag tänka kring ett eventuellt virusutbrott på förskolan eller i skolan?

För barn med kroniska sjukdomar finns det inga speciella rekommendationer att undvika vistelse inom barnomsorgen. Kontakt med läkare behövs inte innan barnet lämnas till barnomsorgen.

Det finns både elever och lärare som brukar ha mycket allergi/astmasymtom under våren. Ska de vara hemma när symtomen kommer, fast de känner igen sina symtom?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger följande: 

”Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.”

Kommer förskolan eller skolan att stänga?

Vem är det som bestämmer om förskolor och skolor ska hålla öppet i händelse av ett virusutbrott?

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna och beslutar om skolan eller förskolan ska stängas. I Oskarshamns kommun har Bildningsnämnden delegerat ansvaret till förvaltningschefen som om det behövs, fattar ett sådant beslut i dialog med smittskyddsläkare. Folkhälsomyndighetens information och direktiv används av kommunen som underlag för beslut.

Varför stänger inte vår kommun skolorna nu när det finns andra kommuner som tar sådana beslut?

Oskarshamns kommun följer hela tiden utvecklingen och använder Folkhälsomyndighetens råd och direktiv som underlag till beslut. Just nu bedömer Folkhälsomyndigheten att gymnasieskola och vuxenutbildning bör bedrivas på distans.

Oskarshamns kommun har  därför beslutat att stänga all utbildning på Oscarsgymnasiet från och med den 18 mars 2020. Också Nova stänger sina lokaler för undervisning från och med den 18 mars. Beslutet gäller till dess att det finns andra rekommendationer från regering och Folkhälsomyndigheten.

Undervisningen för elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt Nova kommer i första hand att bedrivas digitalt. De elever i gymnasiesärskolan som är i behov av omsorg och som inte tillhör en riskgrupp är välkomna till skolan som vanligt. 

Praktisk information till gymnasieelever

Förskola och grundskola håller tillsvidare öppet som vanligt.

Varför stänger gymnasieskolan och inte grundskolorna och förskolorna?

Gymnasieskolan och vuxenutbildning samlar elever från ett större geografiskt område än utbildningen för de yngre eleverna.  Av smittskyddskäl är det fortsatt inte motiverat att stänga grundskolor och förskolor, enligt Folkhälsomyndighetens bedömning.

Varför måste personalen fortsatt gå till skolan om den är stängd?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och idag finns ingen allmän uppfattning att alla ska arbeta hemifrån.

Vi gör bedömningen att det bästa för verksamheten är att lärarna arbetar från skolan. Vi har stora lokaler och behöver inte sitta för nära varandra. Vi har också en förordning att följa. https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-115.pdf

Håller Oskarshamns musikskola öppet?

Oskarshamns musikskola återupptar sina danskurser från och med vecka 20. Lektionerna kommer att hållas inomhus med distans och en grupp i taget. Vi uppmanar föräldrar och familjer att släppa av elev utanför och inte vänta i korridorerna.

I Musikskolans evnemangskalender hittar du information om vilka evenemang som ställts in.

Övrig verksamhet på musikskolan fortsätter i dagsläget som vanligt.  Våra lokaler i Oscarsgymnasiet är öppna och där kommer det fortsatt att hållas lektioner. 
Musikskolans verksamhet är inte lagstadgad på samma sätt som vanliga skolan utan är frivillig verksamhet. Därför är det frivilligt för gymnasieelever att delta i musikundervisning i Oscarsgymnasiets lokaler eller annan plats även om gymnasieskolans undervisning inte sker i skolans lokaler.

Hur påverkas elevernas skolgång av ett eventuellt virusutbrott hos oss?

Vad gäller elevers frånvaro, eventuellt uteblivna resultat på nationella prov med mera utifrån skollagen och andra skolförfattningar?

Skolverket har satt samman en information till skolor och förskolor med anledning av coronavirusets spridning. Ta del av Skolverkets information till skolor och förskolor om coronaviruset.

Regeringen har också fattat beslut om en särskild förordning som öppnar kommunernas möjligheter att vid behov, driva skola på ett flexiblare sätt. Läs mer om dessa möjligheter här.

Är vårens alla nationella prov inställda?

Ja. Alla nationella prov ställs in. Skolverket informerade om det vid Folkhälsomyndighetens presskonferens 23 mars 2020.

Frågor om arrangemang och evenemang

Det finns evenemang i Sverige som ställts in på grund av virusutbrottet, kan det bli aktuellt hos oss?

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att vara uppmärksamma på symtom, och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Det gäller både arbete och privat. Regeringen har beslutat att från och söndag 29 mars stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. I vår egen verksamhet gör vi en bedömning i varje enskilt fall där vi arrangerar möten och evenemang med färre deltagare än 50 personer.

Hur ska man tänka som arrangör av ett mindre lokalt evenemang?

Folkhälsomyndigheten har gett ut ett riskbedömningsstöd för evenemang, ta gärna stöd i detta om du som arrangör är osäker.  

Hur blir det med skolavslutningar och studentfirande?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor begränsar sina sociala kontakter så mycket som möjligt och det påverkar formen för studentfirande och skolavslutningar.

Folkhälsomyndigheten har kommit med förslag till lämpliga åtgärder i samband med studentfiranden. Oskarshamns kommun kommer förhålla sig till dessa.   Vi kommer att genomföra ett studentfirande klassvis på skolan den 5 juni. Tider och närmare upplägg meddelas när dessa är klara.  

Årskurs 1 och 2 på gymnasiet kommer att fira skolavslutningen digitalt den 12 juni. När detaljerna kring detta är klara, meddelas eleverna. 

Grundskolorna kommer att hålla sina skolavslutningar den 12 juni klassvis utan anhörigas deltagande. Tider och närmare upplägg meddelas elever och vårdnadshavare av respektive rektor via Unikum. De anhöriga som önskar kommer kunna ta del av en inspelad skolavslutningsceremoni via Oskarshamns kommuns youtubekanal.

Frågor om skolavslutningar hänvisas till bildningskontoret@oskarshamn.se

Kommer det att vara tillåtet att åka på studentflak?

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften: färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande.

När det gäller frågor kring avbokning av studentflak hänvisar vi till Konsumentverket. 

Förbudet gäller till och med den 31 december 2020.

Transportstyrelsens föreskrifter om tillfälligt stopp för firande på studentflak

Kommer det att kunna anordnas lägerverksamhet för barn som vanligt i sommar?

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att barnen i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta med sina normala aktiviteter.

Utifrån Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer, 2020-05-19, är det i bildningsförvaltningen tillåtet att genomföra lägerverksamhet i mindre grupper och i närområdet. Respektive chef och rektor ansvarar för att riskbedömning genomförs och godkänns innan ett läger genomförs för att minska risken att covid-19 sprids.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer om lägerverksamhet.

Övriga frågor

Vem ersätter mig om jag är hemma med mitt barn för att skolan stängt som följd av covid-19-pandemin?

Från och med 25 april kan föräldrar till barn vars skola eller förskola stängt med anledning av covid-19 få ersättning om de måste vara hemma från sitt arbete.
Läs mer om vab vid skolstängning på Försäkringskassans hemsida.

Är det någon påverkan på skolskjuts?

Skolskjuts i Oskarshamns kommun körs i stort sett som vanligt. Kalmar länstrafik (KLT) har reducerat några rena förstärkningsturer då antalet resande har minskat, bland annat på grund av att gymnasieeleverna till stor del bedriver sina studier på distans.

Från och med tisdag 5 maj hänvisar KLT resenärer på bussar med två eller fler dörrar att gå på och av fordonet i den bakre dörren. Framdörren och de två främsta stolsraderna stängs av för passagerare. Det innebär att man inte längre kan validera sina kort eller köpa biljetter ombord på bussarna. Elever som åker skolskjuts med linjetrafik ska ha med sina busskort men de kommer inte kunna ”blippa” dem. En markering kommer även sättas upp vid den andra stolsraden ombord som tydligt hindrar resenärer från att gå fram till föraren. Beslutet gäller enbart de bussar som har två dörrar eller fler. På- och avstigning på bussar med enbart en dörr fortsätter som vanligt.

Tänk på att visa hänsyn vid påstigning genom att först släppa av resenärer som ska gå av före ni själva går på bussen.  

Mer information om beslutet och varför det togs kan ni läsa i pressmeddelandet från Kalmar Länstrafik.

KLT för kontinuerlig dialog med branschorganisationen och andra parter hur skolskjuts och kollektivtrafik ska hanteras under coronapandemin. Blir det några förändringar i råd och rekommendationer kommer KLT och Oskarshamns kommun föra en dialog hur vi konkret ska hantera dessa förändringar i vår kommun. Det samma gäller om sjukfrånvaron hos förarna ökar drastiskt vilket kan få konsekvenser att skolskjutsturerna inte kan köras enligt planerad tidplan. Om det blir några förändringar i skolskjutsen kommer elever och vårdnadshavare informeras via Unikum.

Vad gör ni för att undvika att smitta sprids?

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer och arbetar på så sätt förebyggande.

Det handlar bland annat om att:

 • Vi uppmanar till god hygien – tvätta händer med tvål och vatten, nysa i armvecket
 • Undvik att röra vid ansikte och ögon
 • Undvik nära kontakt med sjuka personer
 • Undvik köer och närkontakt
 • Om elever som blir sjuka under skoldagen kontaktas deras föräldrar så att de kan hämta sina barn
 • Vi sprider ut mattider och avstånd i matsalen

Fortsätter matservering i skolan som vanligt trots Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för restauranger och krogar?

Vi har särskilt stämt av detta med Livsmedelsverket och ser att matserveringen fortsätter i våra matsalar men att vår personal hjälper till så köerna inte blir för långa i eller utanför matsalarna. I övrigt tar våra elever maten själva och vi fortsätter med buffé.

Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för restauranger och krogar lyder:

”Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

För att underlätta logistiken i matsalarna kommer Tekniska kontoret att servera 2 rätter på lunchen, detta gäller på samtliga skolor från och med senast tisdag 24 mars. Salladsbordet och mellanmålen kommer också minska i utbud. 

Från och med 11 maj är vår ordinarie frukost- och mellanmålsmatsedeln tillbaka. På grund av rådande omständigheter kan det dock ske snabba ändringar till en lättare matsedel igen.

När får vårdnadshavare som blivit permitterade lämna sina barn på förskolan?

I Oskarshamns kommun har de vårdnadshavare som blir permitterade rätt att ha sina barn på förskolan enligt ordinarie schema de första 14 dagarna. Skulle permitteringen därefter fortsätta, är barnen välkomna 15 timmar per vecka förutsatt att vårdnadshavare lämnar in nytt schema i enlighet med ordinarie regelverk. När vårdnadshavare börjar arbeta igen har vårdnadshavare rätt att omedelbart gå upp i tid och i samband med det lämna in nytt schema.

Får vårdnashavare som blivit permitterade lämna sina barn på fritidshem?

Barn till permitterade föräldrar som har fritidshemsplats får sin omsorg tillgodosedd under skoldagen och är inte på fritidshemmet så länge föräldern är permitterad.

Hur kan jag prata med mitt barn/ungdom om viruset på ett bra sätt?

Ta hjälp av elevhälsan om du känner dig osäker. Utgå från folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden och krångla inte till det. Svara på barnens frågor. Det är okej att vi vuxna inte vet allt, eller alltid kan förklara varför.
Så pratar du med barn om coronaviruset (krisinformation.se)
Så pratar du med barn om coronaviruset (film från Region Kalmar län)

Prata även med ditt barn eller din ungdom om hur hen kan minska risk för smitta.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen

(källa: 1177)

Det florerar så många rykten, vilken information kan jag lita på?

Folkhälsomyndigheten
1177.se
Region Kalmar län

Ovanstående lägger ut kontrollerad information. Du följer utvecklingen i Oskarshamns kommun.