Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan, skattesats och taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige i november varje år.
De olika budgetdokumenten finns som länkar till höger.

God ekonomisk hushållning

Att kommuner sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt kan tyckas vara självklart. Kommunerna får inte förbruka mer resurser än de har och därigenom äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd. Men det självklara är inte alltid det enkla och kommunallagen ställer allt högre krav på kommunernas ekonomiska hushållning.

I enlighet med kommunallagen har kommunfullmäktige beslutat om finansiella mål, verksamheternas löften samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

I kommunallagen finns även ett balanskrav på kommunerna och det innebär att om bokslutet visar negativt resultat krävs ett beslut om en åtgärdsplan för att återställa underskottet. Kommunfullmäktige fastställde en sådan åtgärdsplan i maj 2014.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om två finansiella mål.

  • Resultat före finansnetto ska vara minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag vid utgången av år 2022.
  • Målet från och med 2018 är att självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska vara minst 46 procent 2018, minst 70 procent 2019 samt 100 procent 2020.