Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan, skattesats och taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige i november varje år.

Varje år upprättas en budgetrapport som ligger till grund för budgetarbetet. I budgetrapporten finns avsnitt som jämförelser med andra kommuner, tidsserier och demografi. De olika budgetdokumenten finns som länkar till höger.

God ekonomisk hushållning

Att kommuner sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt kan tyckas vara självklart. Kommunerna får inte förbruka mer resurser än de har och därigenom äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd. Men det självklara är inte alltid det enkla och kommunallagen ställer allt högre krav på kommunernas ekonomiska hushållning.

I enlighet med kommunallagen har kommunfullmäktige beslutat om finansiella mål, verksamhetsmål och riktlinjer för verksamheterna samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

I kommunallagen finns även ett balanskrav på kommunerna och det innebär att om bokslutet visar negativt resultat krävs ett beslut om en åtgärdsplan för att återställa underskottet. Kommunfullmäktige fastställde en sådan åtgärdsplan i maj 2014.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om två finansiella mål.

* Verksamheternas nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag ska sänkas och max uppgå till 100 procent senast 2018.

* Volymen för skattefinansierade investeringar får max uppgå till 9,1 % av skatteintäkter och statsbidrag, cirka 136 miljoner kronor per år.