Finans

Historia

Oskarshamns kommuns finansiella tillgångar är med kommunala mått mätt av betydande storlek. Bakgrunden till detta är att Oskarshamns stad sålde ett kraftverk i Finsjö och tog betalt i Sydkraftsaktier. Dessa aktier såldes sedan 1997, 1999 samt 2001 och genererade sammanlagt en realisationsvinst om cirka 1,8 miljarder kronor.
Efter tre kapitaltillskott till det kommunala bostadsbolaget med sammanlagt 510 miljoner kronor, ett antal större investeringar i bland annat idrottsanläggningar och skolor samt två finanskriser med efterföljande finansiella förluster uppgår kommunens finansiella kapital per december månad 2014 till cirka 854 miljoner kronor.

Avkastning

Finansverksamheten bidrar årligen med cirka 30 miljoner kronor till den kommunala driftbudgeten eftersom kommunens nettokostnader överstiger skatteintäkter och statsbidrag med motsvarande belopp. Målsättningen är att kommunens beroende av avkastningen på finansiella placeringar ska minska framöver och att avkastningen istället återinvesteras i nya aktie- och räntebärande produkter.

Placeringar

Oskarshamns kommuns finansiella placeringar uppgår per december månad 2014 till 854 miljoner kronor. Det övergripande målet för förvaltningen är en faktisk avkastning om 4 procent per år. Under perioden januari- december 2014 uppgick avkastningen till 8,8 procent. Placeringarna består idag av tre delar. Den första delen är kopplad till pensionsskulden. Den andra delen utgör en långsiktig medelsförvaltning. Den tredje delen är en större donation som enligt testamentet ska användas till " vård av behövande gamla med företräde för inom Döderhult boende".

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP)

Finansiella medel kopplade till pensionsskulden är placerade i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP). På sitt sammanträde i januari 2010 beslutade kommunfullmäktige att pensionsportföljen skall täcka minst 40 procent av kommunens ansvarsförbindelser för pensionsåtaganden. Med nuvarande pensionsskuld på 783 miljoner kronor innebär detta ett belopp om minst 313 miljoner kronor. Pensionsportföljens marknadsvärde per 2014-12-31 uppgår till 538 miljoner kronor. Den totala avkastningen under perioden januari-december 2014 uppgår till 11,1 procent.

Långsiktig medelsförvaltning

Den andra delen av kommunens medelsplaceringar benämns som en långsiktig medelsförvaltning. Portföljens värde per december månad 2014 uppgår till 281 miljoner kronor och den totala avkastningen uppgår till 5,6 procent.

Donation Karin och Gösta Hedström

Den tredje delen av kommunens medelsplaceringar består av en en gåva som testamenterats till Oskarshamns kommun av Karin och Gösta Hedström. Per december månad 2014 uppgår gåvans marknadsvärde till cirka 35 miljoner kronor. Donerade medel förvaltas externt genom ett diskretionärt förvaltningsavtal med Nordea och ska i enlighet med testamentet användas till "vård av behövande gamla med företräde för inom Döderhult boende". Avkastningen per december månad 2014 uppgår till 9,6 procent.

Finanspolicy

Kommunens finanspolicy, riktlinjer och tillämpningsanvisningar fastställdes under år 2011. Mer information om policyn och riktlinjerna finns i de bifogade filerna.