Visioner och mål

Balanserade styrkort

Alla övergripande mål och verksamhetsmål redovisas från och med 2011 i en balanserad styrkortmodell som innehåller olika perspektiv: ekonomi, medborgare, medarbetare och utveckling. Syftet är att fokusera på viktiga områden. Modellen ska bidra till en tydlig röd tråd mellan de övergripande målen och nämndernas verksamhets­mål. Ett styrkort innehåller följande uppgifter:

Mål - anger vad som ska uppnås
Fram­gångs­faktorer - anger hur målet ska uppnås
Nyckeltal - anger hur mätning ska ske
Mättider - anger när mätning ska ske
Måltal - anger vad nyckel­talet ska uppgå till när målet är uppnått
Uppfyllelse­tid - anger när måltalet ska vara uppnått

Visionen

Oskarshamn - ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. (kf 2009-09-14 § 145)

Övergripande mål

De nya övergripande målen gäller fr o m 2011. De togs fram av kommunfullmäktige under 2009 och under 2010 arbetade nämnder och förvaltningar med att bryta ner de övergripande styrkorten till sina verksamheter. De kommunövergripande målen är:

Ekonomin: att ha en god ekonomisk hushållning
Medborgarna: att vara en attraktiv kommun med hög livskvalitet
Medarbetarna: att vara en attraktiv arbetsgivare
Utveckling: att ha en ökad tillväxt

(kf 2010-02-08 § 12 och kf 2010-11-22 § 184)