Utvecklingsgruppen

LKO-projektets övergripande uppdrag är att vid en ansökan om inkapslingsanläggning presentera ett fullgott underlag för ett beslut i kommunfullmäktige. Målsättningen är att alla frågeställningar ska vara genomlysta i det underlag som lämnas. Tyngdpunkten i projektet ligger fortfarande på den kritiska granskningen av SKB:s arbete som granskningsgruppen ansvarar för. För att kunna presentera ett fullgott beslutsunderlag måste säkerhetsfrågorna och miljöfrågorna, men även samhällsfrågorna, vara väl belysta.
Utvecklingsgruppen har även ett övergripande ansvar att bevaka kärnavfallsfrågan i sin helhet Utvecklingsgruppen har det övergripande ansvaret för LKO-projektet. Gruppen bereder också frågor inför behandling i kommunstyrelsen. I uppdraget ingår också att bevaka samhällsfrågor och identifiera utvecklingsmöjligheter, i de delar dessa inte hanteras inom mervärdesprojektet, kopplade till inkapslingsanläggningen. Gruppen ska också följa frågor som rör fysisk planering och infrastruktur i anslutning till inkapslingsanläggningen.

Utvecklingsgruppens deltagare

Andreas Erlandsson KS ordf.
Tel: 0491-882 82 andreas.erlandsson@oskarshamn.se

Rigmor Eklind, ordf. granskningsgruppen

Rolf Persson, Kommundirektör
Tel: 0491-76 47 57 rolf.persson@oskarshamn.se

Bodil Liedberg Jönsson, Projektledare LKO/ sek.
Tel: 0491-76 47 42 bodil.liedbergjonsson@oskarshamn.se