Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk och kärnenergiberedskap

Här hittar du information om den statliga lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns
Kärnkraftverk och om kärnenergiberedskapen vid en olycka.

Information om Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn - Projekt kärnavfall (LKO) finns på en annan webbsida.

1. Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk 

På Simpevarpshalvön norr om Oskarshamn ligger Oskarshamnsverket, som drivs av OKG Aktiebolag.

Enligt svensk lag ska allmänheten ha möjlighet till insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftskommun.

Neutral informationskanal

Den lokala säkerhetsnämnden ska vara en neutral informationskanal för alla som har frågor om verksamheten vid Oskarshamnsverket. Huvudansvaret för kommunikationen har OKG AB och SKB AB som är anläggningsägare, länsstyrelsen, som är ansvarig för kärnenregiberedskapen och Strålsäkerhetsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Val av ledamöter och ersättare

Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag från kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun. Alla ledamöter och ersättare är kommunpolitiker.

Ledamöternas uppdrag

  • hålla sig underrättade om det kärntekniska säkerhetsarbetet som utförs eller planeras  vid kärnkraftverken
  • känna till hur beredskapen mot kärnkraftsolyckor är utformad vid kärnkraftverket
  • informera allmänheten om det kärntekniska säkerhetsarbetet och om beredskapsplaneringen

Kontakter

Nämnden har framfört allt kontakter med OKG AB, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och länsstyrelsen. I en internationell jämförelse ligger Sverige långt framme när det gäller information och insyn i verksamheten vid kärnkraftverken.

Utbildning för politiker och tjänstemän i de lokala säkerhetsnämnderna

I samband med ny mandatperiod utbildas politiker och tjänstemän från de fem kärnkraftskommunerna i grundläggande frågor på kärnteknik- och strålskyddsområdet.

Ledamöter och ersättare 2019-01-01–2020-12-31

Andreas Erlandsson (S) – ordförande
Anita Hultgren (S) - ersättare

Rigmor Eklind (S)
Peter Wretlund (S) - ersättare

Joakim Rylin (S)
Jenny Ilke Hjelm (S) - ersättare

Ingela Ottosson (M)
Eva-Marie Hansson (M) - ersättare

Karl-Erik Gustavsson (L)
Charlotte Sternell (C) - ersättare

Ulf Sjöö (KD) - vice ordförande
Lena Fyhr (V) - ersättare

Andreas Bäckström (SD)
Dan Bengtsson (SD) - ersättare

Sekreterare är marknadschef Ted Lindquist, Tillväxt- och näringslivskontoret.

Lokala säkerhetsnämndens sammanträdesdagar 2019

  • 16 maj
  • 25 september
  • 4 december

2. Beredskapsplan vid kärnenergiolycka

Oskarshamns kommuns uppgifter vid en eventuell kärnenergiolycka är att ansvara för en mottagningsstation för de som behöver utrymmas i Oskarshamn och att en kommunal krisledningsgrupp organiseras. I övrigt deltar räddningstjänsten och övriga kommunala förvaltningar i beredskapsorganisationen. Målet för säkerhetsarbetet vid Oskarshamnsverket är att förhindra att radioaktivitet läcker ut och når människor och djur i närheten.

Om det trots alla säkerhetsåtgärder skulle hända en olycka finns det en särskild beredskapsplan. Det är länsstyrelsen i Kalmar län som ansvarar för planering av kärnenergiberedskapen och olika skyddsåtgärder för att skydda allmänheten, bland annat varning och information. Kommunen medverkar i detta arbete.

För den lokala säkerhetsnämnden handlar det om att som statlig myndighet följa beredskapsplaneringen och inhämta information från berörda statliga myndigheter inom kärnenergiberedskapsorganisationen, länsstyrelsen och kommunen.

Kontakta oss

Ted Lindquist
Marknadschef
Tfn: 0491-76 42 86
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn