Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk och kärnenergiberedskap

Här hittar du information om den statliga lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns
Kärnkraftverk och om kärnenergiberedskapen vid en olycka.

Information om Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn - Projekt kärnavfall (LKO) finns på en annan webbsida.

1. Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk 

På Simpevarpshalvön norr om Oskarshamn ligger Oskarshamnsverket, som drivs av OKG Aktiebolag.

Enligt svensk lag ska allmänheten ha möjlighet till insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftskommun.

Neutral informationskanal

Den lokala säkerhetsnämnden ska vara en neutral informationskanal för alla som har frågor om verksamheten vid Oskarshamnsverket. Huvudansvaret för kommunikationen har OKG AB och SKB AB som är anläggningsägare, länsstyrelsen, som är ansvarig för kärnenregiberedskapen och Strålsäkerhetsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Val av ledamöter och ersättare

Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag från kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun. Alla ledamöter och ersättare är kommunpolitiker.

Ledamöternas uppdrag

- hålla sig underrättade om det kärntekniska säkerhetsarbetet som utförs eller
  planeras  vid kärnkraftverken
- känna till hur beredskapen mot kärnkraftsolyckor är utformad vid kärnkraftverket
- informera allmänheten om det kärntekniska säkerhetsarbetet och om
  beredskapsplaneringen

Kontakter

Nämnden har framfört allt kontakter med OKG AB, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och länsstyrelsen. I en internationell jämförelse ligger Sverige långt framme när det gäller information och insyn i verksamheten vid kärnkraftverken.

Utbildning för politiker och tjänstemän i de lokala säkerhetsnämnderna

I samband med ny mandatperiod utbildas politiker och tjänstemän från de fem kärnkraftskommunerna i grundläggande frågor på kärnteknik- och strålskyddsområdet. Utbildningen genomfördes senast i Varberg 2015. Cirka 70 personer deltog i utbildningen. Huvuddelen av utbildningen genomfördes på Ringhalsverket utanför Varberg. " - Utbildningen ger politiker och tjänstemän en bas för att på ett bra sätt kunna sköta sina uppdrag, säger Ted Lindquist som är samordnare i KSO."

Ledamöter 2015-01-01 - 2018-12-31

Peter Wretlund (S), Rigmor Eklind (S), Joakim Rylin (S), Svetlana Andelova (V), Karl-Erik Gustavsson (FP), Ulf Sjöö (KD), Eva-Marie Hansson (M), Ersättare Anton Holmgren (S), ersättare (MP), Andreas Jarlstråle (C), Ingmar Hjalmarsson (V), Mia Perlgård (FP), Per Tingström (KD), Lennart Hellström (M). Odförande är Peter Wretlund Vice ordförande är Ulf Sjöö.

Sekreterare är marknadschef Ted Lindquist, strategi- och näringlivsenheten, tel: 0491-76 42 86.

Lokala säkerhetsnämndens sammanträdesdagar 2018

23 mars, 15 juni, 28 september och 14 december.

2. Beredskapsplan vid kärnenergiolycka

Oskarshamns kommuns uppgifter vid en eventuell kärnenergiolycka är att ansvara för en mottagningsstation för de som behöver utrymmas i Oskarshamn och att en kommunal krisledningsgrupp organiseras. I övrigt deltar räddningstjänsten och övriga kommunala förvaltningar i beredskapsorganisationen. Målet för säkerhetsarbetet vid Oskarshamnsverket är att förhindra att radioaktivitet läcker ut och når människor och djur i närheten.

Om det trots alla säkerhetsåtgärder skulle hända en olycka finns det en särskild beredskapsplan. Det är länsstyrelsen i Kalmar län som ansvarar för planering av kärnenergiberedskapen och olika skyddsåtgärder för att skydda allmänheten, bland annat varning och information. Kommunen medverkar i detta arbete.