Central ledning

Här finns samlad information om Oskarshamns kommuns centrala förvaltnings- och tjänstemannaorganisation.

1. Verksamhetsledning

Inom förvaltningsorganisationen är det verksamhetsledningen som har den ledande rollen. Verksamhetsledningen består av samtliga förvaltningschefer inklusive ekonomichef och sekreterare, och leds av kommundirektören. Ledningen behandlar övergripande frågor som spänner över förvaltningsgränserna. Här beslutas hur arbetet ska organiseras och samordnas inom den kommunala organisationen. Karaktären och storleken på frågorna varierar men rent konkret kan det till exempel handla om att ta fram underlag för politiska beslut eller förbereda inför budgetarbetet.

Nedanför presenteras kommunens förvaltningschefer som utgör verksamhetsledningen tillsammans med kommundirektören. För att läsa mer om förvaltningarna se länkarna i anslutning till sidan.

Tillförordnad Bildningschef
Lotta Lindgren

Ekonomichef
Eva Svensson

Förvaltningschef för kommunkontoret
Eva-Carin Öhlin

Räddningschef
Morgan Olsson

Samhällsbyggnadschef
Lena Saksi

Socialchef
Anna Lindquist

Teknisk chef
Torsten Nilsson

2. Strategi- och näringslivsenheten

Strategi- och näringslivsenheten (STEN) är en samlad strategisk resurs under kommunstyrelsen och har en aktiv roll i kommunens utvecklingsarbete. Enheten leds av kommundirektören. STEN ska driva strategiska frågor, möjliggöra fram­förhållning och långsiktighet i kommun­styrelsens arbete samt ansvara för genomförandet av politiska beslut.

STEN arbetar med ett stort antal frågor som ligger inom ramen för utvecklingsprogrammets prioriterade insatsområden såsom infrastruktur - kommunikationer, breddat näringsliv, etablering av FUD-center kring energi, kompetensförsörjning och attraktivitet. Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling ingår i STEN och har en viktig roll i detta arbete.

Inom STEN ingår också sekretariatet som svarar för kommunstyrelsens nämndadministration.

3. STENs ansvarsområden

Affärsutvecklare Carina Ståhl

 • Underlätta företagandet i kommunen och verka för ett gott företagsklimat.
 • Utveckla kommunens kontakter med befintliga företag så att de stimuleras
  att utveckla sina verksamheter.
 • Stimulera nätverksbyggande mellan företag i Oskarshamn.
 • Verka som kommunens representant i näringslivsgrupper.
 • Attrahera nya företag till Oskarshamn.

Arbetsmarknadschef Mats Johansson

 • Sammanföra kompetens (arbetstagare) och arbetsgivare.
 • Samordna kommunens arbetsmarknadsinsatser.
 • Samverka med arbetsförmedlingen (styrgrupp för arbetsmarknadsfrågor).
 • Samverka med andra rekryterings- och utbildningsföretag, näringsliv, föreningsliv, grannkommuner med flera.
 • Företräda Oskarshamns kommun i frågor som rör arbetsmarknad.
 • Ta fram arbetsmarknadsstatistik.

Chef för strategiska utvecklingsprojekt Bodil Liedberg Jönsson

 • Projektledare för LKO-projektet (Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn om kärnkraftsavfallsfrågan).
 • Beställarombud för Saneringen av Oskarshamns Hamnbassäng.

Kommundirektör Rolf Persson

 • Ansvara för den kommunala organisationens ledning och verka som kommunens ledande tjänsteman och chef över förvaltningscheferna.
 • Ordförande i verksamhetsledningen.
 • Ansvara för att de kommunala verksamheterna bedrivs med ett helhets­perspektiv som ger god medborgarnytta och ett effektivt resursutnyttjande.
 • Externa företags- och nätverkskontakter.
 • Strategisk samhällsutveckling.
 • Arbetsmarknadsfrågor.
 • Näringslivsutveckling.
 • Service åt förtroendevalda och kommunstyrelsen (utredningar och yttranden med mera).

Marknadschef Ted Lindquist

 • Ansvara för marknadsföringsfrågor, marknadsplan, evenemang och sponsring, attraktivitetsfrågor och turism.
 • Platsmarknadsföring och varumärkesfrågor i samarbete med Attraktiva Oskarshamn AB.
 • Internationella frågor och vänorter samt kommunalt värdskap.
 • Nationellt och internationellt samarbete mellan kärnkraftskommuner.
 • Huvudansvarig för kommunens grafiska profil och profileringsfrågor samt profilmaterial, presentartiklar och trycksaksproduktion.

Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius

 • Ansvara för mark- och exploateringsfrågor av teknisk, ekonomisk och juridisk karaktär.
 • Upprätta och förhandla markanvisnings- och exploateringsavtal.
 • Upprätta avtal för köp och försäljning av mark samt nyttjanderättsavtal.
 • Kontakter med byggherrar, exploatörer, markägare, konsulter, kommuninvånare och politiker samt medarbetare på andra förvaltningar.

Näringslivschef Douglas Almquist

 • Underlätta företagandet i kommunen och verka för ett gott företagsklimat.
 • Arbeta nära kommunens företagslotsar.
 • Utveckla kommunens kontakter med befintliga företag, attrahera nya företag och stimulera att nya företag startas.
 • Ansvara för att uppdatera och förverkliga kommunens utvecklingsprogram.
 • Bidra till att utveckla varumärket Oskarshamn.
 • Verka som kommunens representant i näringslivsgrupper på lokal och regional nivå.

Rektor Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling Bengt Karlsson

 • Leder och ansvarar för Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling. (Nova – tillväxtverktyg för Oskarshamns kommun med uppgift att bidra till hållbar regional tillväxt genom sina verksamhetsområden Utbildning, Forskning och Utveckling & Affärsutveckling.)
 • Ansvarig för frågor där akademin kan användas som utvecklingsverktyg för näringsliv och offentlig verksamhet.
 • Arbetar med långsiktigt hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen.
 • Arbetar för att utveckla forsknings och innovationsverksamheten i regionen.
 • Arbetar med kommunens utvecklingsprogram framförallt med tre av kommunens fem prioriterade områden - breddat näringsliv, etablering av ett FUD-center kring energi och kompetensförsörjning.
 • Arbetar i gränssnittet mellan näringsliv, offentlig verksamhet och universitet/högskolor och har bland annat i uppdrag att i samverkan med dessa aktörer och med utgångspunkt i regionala förutsättningar utveckla ett innovationssystem med FoU som motor.

Samordnare Sven Gunnar Persson

 • Samordnare för Craftsamling, kommunens organisation som hanterar konsekvenserna av nedläggning av kärnkraftsreaktorer vid OKG.
 • Leda arbetet i Craftsamlings arbetsgrupp.
 • Kontakter och samverkan med Regering, myndigheter, Regionförbundet Kalmar län, företag med flera i frågor som rör Craftsamlings arbete.

Utvecklingschef Lars Ljung

 • Ersättare för kommundirektören.
 • Utredningsuppdrag och yttranden.
 • Regionala kontakter i kommunövergripande frågor.
 • Infrastruktur och kommunikationer.
 • Utveckling av verksamhetsområden och kombiterminal vid E22 södra infarten.
 • Mark- och exploateringsfrågor.
 • Kommunala bolag.

4. Utvecklingsfrågor inom STEN

Nedanför ges exempel på aktuella utvecklingsfrågor som STEN arbetar med, och i vissa fall tillsammans med berörd förvaltning.  

 • Hamnsanering Oskarshamn- ett av Sveriges största miljöprojekt.
 • Stadsomvandling såsom Inre Hamnen, nytt resecentrum vid järnvägsstationen, förbättrad färjeterminal, utbyggnad av Coop, ny vårdcentral, nya hyres- och bostadsrätter samt seniorboende med mera.
 • Utveckling av gästhamnsverksamheten i Oskarshamn.
 • Arbeta fram en turism- och besöksnäringsstrategi samt besöksanläggningen The Circle Resort.
 • Framtida färjeförbindelse till Baltikum inom ramen för projektet "Cargoto".
 • Forskning och utveckling inom energiområdet Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling.
 • Avtal med KTH om utbildning för kraftindustrin, forskning i SKB:s anläggningar och regional utveckling med energi och miljö som motor.
 • Medborgardialog i kommunens ytterområden genom projektet "Ett Oskarshamn".

Kontakta oss

Rolf Persson
Kommundirektör
Tfn: 0491-76 47 57
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Bengt Karlsson
Rektor Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Tfn: 0491-76 42 91
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 15
572 57 Oskarshamn
Bodil Liedberg Jönsson
Chef strategiska utvecklingsprojekt
Tfn: 0491-76 47 42
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Carina Ståhl
Affärsutvecklare
Tfn: 0491 - 76 47 53
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Douglas Almquist
Näringslivschef
Tfn: 0491-76 47 51
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Göran Landenius
Mark- och exploateringsstrateg
Tfn: 0491-76 46 61
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Lars Ljung
Utvecklingschef
Tfn: 0491- 76 40 41
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Mats Johansson
Arbetsmarknadschef
Tfn: 0491 - 76 47 55
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 28 Oskarshamn
Ted Lindquist
Marknadschef
Tfn: 0491-76 42 86
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Ylva Johannesson
Landsbygdsutvecklare
Tfn: 0491 - 76 47 50
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn