Central ledning

Här finns samlad information om Oskarshamns kommuns centrala förvaltnings- och tjänstemannaorganisation.

1. Verksamhetsledning

Inom förvaltningsorganisationen är det verksamhetsledningen som har den ledande rollen. Verksamhetsledningen består av samtliga förvaltningschefer inklusive ekonomichef och sekreterare, och leds av kommundirektören. Ledningen behandlar övergripande frågor som spänner över förvaltningsgränserna. Här beslutas hur arbetet ska organiseras och samordnas inom den kommunala organisationen. Karaktären och storleken på frågorna varierar men rent konkret kan det till exempel handla om att ta fram underlag för politiska beslut eller förbereda inför budgetarbetet.

Nedanför presenteras kommunens förvaltningschefer som utgör verksamhetsledningen tillsammans med kommundirektören. För att läsa mer om förvaltningarna se länkarna i anslutning till sidan.

Bildningschef
Lotta Lindgren

Ekonomichef
Eva Svensson

Förvaltningschef för kommunkontoret
Eva-Carin Öhlin

Räddningschef
Morgan Olsson

Samhällsbyggnadschef
Lena Saksi

Socialchef
Anna Lindquist

Teknisk chef
Torsten Nilsson

2. Strategi- och näringslivsenheten

Strategi- och näringslivsenheten (STEN) är en samlad strategisk resurs under kommunstyrelsen och har en aktiv roll i kommunens utvecklingsarbete. Enheten leds av kommundirektören. STEN ska driva strategiska frågor, möjliggöra fram­förhållning och långsiktighet i kommun­styrelsens arbete samt ansvara för genomförandet av politiska beslut.

STEN arbetar med ett stort antal frågor som ligger inom ramen för utvecklingsprogrammets prioriterade insatsområden såsom infrastruktur - kommunikationer, breddat näringsliv, etablering av FUD-center kring energi, kompetensförsörjning och attraktivitet. Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling ingår i STEN och har en viktig roll i detta arbete.

Inom STEN ingår också sekretariatet som svarar för kommunstyrelsens nämndadministration.

Kommundirektör Rolf Persson

Kommundirektör Rolf Persson ansvarar för den kommunala organisationens ledning och verkar som kommunens ledande tjänsteman och chef över förvaltningscheferna. Rolf är ordförande i verksamhetsledningen och ansvarar för att de kommunala verksamheterna bedrivs med ett helhets­perspektiv som ger god medborgarnytta och ett effektivt resursutnyttjande. Han arbetar även med externa företags- och nätverkskontakter, strategisk samhällsutveckling, arbetsmarknadsfrågor och näringslivsutveckling. Vidare arbetar Rolf med service åt förtroendevalda och kommunstyrelse genom utredningar och yttranden med mera.

3. STENs ansvarsområden

Arbetsmarknadsfrågor

Arbetsmarknadsenheten arbetar övergripande för att de kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska ges möjlighet att få ett arbete. Enheten arbetar med att sammanföra kompetens (arbetstagare) och arbetsgivare, samordna kommunens arbetsmarknadsinsatser samt att samverka med arbetsförmedlingen och andra rekryterings- och utbildningsföretag, näringsliv, föreningsliv, grannkommuner med flera. Vidare arbetar enheten med att företräda kommunen i frågor som rör arbetsmarknad och ta fram arbetsmarknadsstatistik.

Mer om Arbetsmarknadsenheten

Näringsliv

Inom området affärsutveckling arbetar kommunen med att underlätta företagandet och verka för ett gott företagsklimat. Syftet är att attrahera nya företag till kommunen samt stimulera att nya företag startas. Det genomförs bland annat genom att utveckla kommunens kontakter med befintliga företag, nära samarbete med företagslotsar och stimulera nätverksbyggande mellan företag. Vidare uppdateras och förverkligas kommunens utvecklingsprogram.

Mer om näringsliv

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Nova är ett tillväxtverktyg för Oskarshamns kommun med uppgift att bidra till hållbar regional tillväxt genom sina verksamhetsområden utbildning, forskning samt utveckling och affärs-utveckling. Nova ansvarar för frågor där akademin kan användas som utvecklingsverktyg för näringsliv och offentlig verksamhet. Centret arbetar med långsiktigt hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft och för att utveckla forsknings- och innovationsverksamheten i regionen. Vidare arbetar Nova med några av kommunens prioriterade områden inom utvecklingsprogrammet- breddat näringsliv, etablering av ett FUD-center kring energi och kompetensförsörjning. Nova arbetar i gränssnittet mellan näringsliv, offentlig verksamhet och universitet/högskolor. Centret har bland annat i uppdrag att i samverkan med dessa aktörer, och med utgångspunkt i regionala förutsättningar, utveckla ett innovationssystem med FoU som motor.

www.novaoskarshamn.se

Marknad- och besöksnäringsfrågor

Kommunen arbetar med marknadsföringsfrågor, marknadsplan, evenemang och sponsring, attraktivitetsfrågor och turism. Även med platsmarknadsföring och varumärkesfrågor i samarbete med Attraktiva Oskarshamn AB. Vidare ligger de internationella frågorna inom ramen för detta område såsom vänorter, kommunalt värdskap samt nationellt och internationellt samarbete mellan kärnkraftskommuner.

Utvecklingsfrågor och projekt

Kommunen arbetar med utvecklingfrågor inom flera olika områden. Bland annat rörande infrastruktur och kommunikation, mark- och exploatering, landsbygdsutveckling och sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Vidare arbetar kommunen med lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn om kärnkraftsavfallsfrågan (LKO) och Craftsamling som är kommunens organisation för att hantera konsekvenserna av nedläggningen vid OKG.