Kommunala rådet för tillgänglighet

Rådet för tillgänglighet tillhör kommunstyrelsen, enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-12-08, § 199.

Rådet

I rådet träffas företrädare för handikapporganisationerna, kommunstyrelsen och nämnder för diskussion, samråd och ömsesidig information. Rådet är en referensgrupp  för att få kunskap och kompetens inom området. Referensgruppen har ingen formell beslutanderätt.

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av olika samhällsinsatsers utformning och organisation. Kommunen ska hämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning.

Funktionsnedsattas representanter har i rådet möjlighet att ge förslag till förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till anpassningar av det serviceutbud som berör funktionsnedsattas möjligheter till en god livskvalitet.

Rådets ordförande föreslår dagordning och bereder ärenden till rådets sammanträden. Ledamot av rådet ska senast 14 dagar innan sammanträdet ha anmält ärenden till sekreteraren. Rådet ska sammanträda fem gånger per år. Vid sammanträden förs minnesanteckningar, se här till vänster.

Sammansättning

Kommunstyrelsen har utsett Lena Granath (V) till ordförande, Ingemar Lennartsson (KD) till ledamot och Peter Wretlund (S) till ersättare i rådet.

Oskarshamns Handikappkommitté, som innefattar alla handikappföreningarna i kommunen lämnar förslag till kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare.
Nuvarande ledamöter är Maj-Britt Nilsson, Astma- och allergi-förbundet, Bo Malm, DHR, Christina Löfqvist, Diabetesföreningen, Arne Nilsson, Föreningen HjärtLung, Alf Holmberg, Hörselskadades riksförbund, Annethe Malmström, FUB, Christina Karlsson, Personskadeförbundet, Gunnel Nilsson, RBU, Annelie Mållberg, SRF, Sven-Roland Danielsson, DHR, Barbro Samuelsson, Föreningen HjärtLung, Eskil Edlund, HRF, Ulrika Wågerud, Synskadades riksförbund.

Sekreterare är Linn Helmner, kommunstyrelsens kansli
Tjänsteperson är Sara Olsson, kommunstyrelsens förvaltning

Rådet träffas år 2018

23 februari 
27 april 
8 juni 
5 oktober
7 december

Kontakta oss

Eva Nilsson
Utvecklingsledare
Tfn: 0491 76 47 52
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Lena Granath
ordförande kommunala rådet för funktionsnedsatta
Tfn: 0491 - 76 57 59
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn