Motioner till kommunfullmäktige

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. Motioner bereds av den verksamhet som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige. Det kan ta viss tid innan en motion kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut, om det krävs omfattande utredning av förslaget. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att kommunfullmäktige genom ett beslut tar ställning till förslaget.

Motioner 2019

Här kan du läsa en kort sammanfattning av alla motioner som har lämnats in under 2019.

Motion nr 1/19 – Tillskapa fler parkeringsplatser i centrum

Förslaget är att Oskarshamns kommun skyndsamt påbörjar en studie över vilka områden, inom rimligt avstånd från stadskärnan, som kan vara lämpliga som ytor för parkeringshus alternativt parkeringsplatser.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-01-02.

Motion nr 2/19 – Införa ett förbud mot tiggeri

Förslaget är att Oskarshamns kommun i sina lokala ordningsföreskrifter ska förbjuda tiggeri genom att införa lydelsen "Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på offentlig plats".

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-01-11. 

Motion nr 3/19 – Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

  1. Att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen införs krav på utdrag ur polisens belastningsregister.
  2. Att det vid anställningar inom omsorgen för personer med funktionsvariation i gruppboenden, boenden med särskild service och personlig assistans införs krav på utdrag ur polisens belastningsregister.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2019-02-11.