Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige utser de politiker som sitter i kommunstyrelsen, vilket är i likhet med hur Sveriges riksdag utser regeringen. Kommunstyrelsen fungerar därmed som kommunens regering.

Kommunstyrelsens uppgift är, liksom regeringens, att styra och samordna kommunen. I praktiken ska kommunstyrelsen styra och ha en övergripande uppsikt över kommunens angelägenheter vilket innebär att fatta de beslut som påverkar den dagliga verksamheten, att bereda de speciellt viktiga beslut som behöver fattas i kommunfullmäktige, samt att leda sin förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som förbereder ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

I kommunstyrelsen sitter 13 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. Ordförande som även kallas kommunalråd, kan liknas vid Sveriges statsminister och heter Peter Wretlund (S).

Kommunstyrelsen utser även kommundirektören som är högste chef över förvaltningsorganisationen.

Kontakta oss

Peter Wretlund
Ordförande kommunstyrelsen
Tfn: 0491-76 47 58
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn