Socialnämnden

Vårt ansvar   

Socialnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och följa de lagar som reglerar individ- och familjeomsorgen, följa utvecklingen inom sitt område och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande författningar, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt kommunens reglemente.

Socialnämnden skall även följa de uppgifter som stadgas i alkohollagen med tillståndsgivning och tillsyn när det gäller serveringstillstånd för restauranger, men också ge tillfälliga tillstånd för privata tillställningar där försäljning av alkohol sker.

Det är nämndens uppgift att följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och hos kommunfullmäktige, kommunala nämnder eller andra myndigheter göra framställningar som nämnden anser viktiga och lämna yttranden i ärenden som remitterats till nämnden.

Socialförvaltningen biträder nämnden och bereder de ärenden som skall beslutas.