Kungörelse- Förslag till ny renhållningsordning för perioden 2021-2028

Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken.

Helst vill vi inte att avfall uppstår över huvud taget. Avfallsplanen sätter riktningen för hur vi ska arbeta för att i första hand förebygga avfall. Den talar också om hur vi på bästa sätt ska ta hand om våra resurser i ett kretslopp, där så mycket som möjligt återanvänds och återvinns. Avfallsplanen innehåller mål, strategier och åtgärder för utveckling av avfallshanteringen inom KSRR:s medlemskommuner fram till 2028.

Följande målområden har fastställts:

• Avfallsminimering för hushåll, kommunal verksamhet, samt genom återbruk

• Ökad återvinning

• Minska avfallets farlighet

• Användarfokus

• Förebygga och begränsa nedskräpning

• Fysisk planering

Föreskriften innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarar för vad; kommunen, den enskilde eller KSRR.

Samrådsversioner av förslag till renhållningsordning finns tillgängligt för granskning på KSRR:s webbplats https://ksrr.se/ksrr/ksrr/samrad-avfallsplan-2021-2028 fram till 4 september 2020.

Eventuella synpunkter skickas till KSRR:s samordnare för myndighetsfrågor Anja Larsson senast 4 september 2020. Efter utställningsperioden värderas och behandlas de inkomna synpunkterna, innan renhållningsordningen kan antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Med vänliga hälsningar

KSRR - Kalmarsundsregionens Renhållare