Reviderad kungörelse KSRR för ny renhållningsordning

Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken.

Föreskriften innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarar för vad; kommunen, den enskilde eller KSRR.

Samrådsversioner av förslag till renhållningsordning finns tillgängligt för granskning på KSRR:s webbplats https://ksrr.se/ksrr/ksrr/samrad-avfallsplan-2021-2028 fram till 9 oktober 2020 Eventuella synpunkter ska vara KSRR tillhanda senast 9 oktober 2020. (Förlängd yttrandetid)

Efter utställningsperioden värderas och behandlas de inkomna synpunkterna, innan avfallsföreskriften kan antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.