Kungörelse: Ändring genom tillägg till detaljplan över Döderhults kyrkotrakt, DA 1

Ändring genom tillägg till detaljplan över Döderhults kyrkotrakt, DA 1, centralorten, östra och västra delarna av Svalliden, Oskarshamns kommun, upprättad i mars 2018, finns utställd för samråd fr.o.m. 29 maj 2018 t.o.m. 26 juni 2018.

Syftet med tillägg till gällande detaljplan DA 1 är att tillåta att vindsplan får inredas i bostadsbyggnad i de områden inom detaljplanen där planen fortfarande gäller och inte är ersatt av annan detaljplan.

Planområdet omfattar kvartersmark för bostäder som är i enskild ägo.

UTSTÄLLNINGSLOKALER FÖR PLANEN:

• Stadshusets entré i Oskarshamn

• Kulturhusets entré i Oskarshamn

• Oscarsgymnasiets entré i Oskarshamn

Planen finns också tillgänglig på kommunens hemsida: http://www.oskarshamn.se/planer

Den som har synpunkter på planen ska senast 26 juni 2018 framföra dessa skriftligen till: Samhällsbyggnadskontoret, Planavdelningen Box 706, 572 28 OSKARSHAMN. E-post: sbk@oskarshamn.se