Kungörelse: Ansökan om bygglov, Fittjehammar 1:6

Ansökan om bygglov

Till samhällsbyggnadskontoret har det kommit in en ansökan om bygglov på fastigheten Fittjehammar 1:6. Ansökan avser en nybyggnad av transformatorstation om ca 7 kvm i samband med ny VA-anläggning. Förslaget innebär en avvikelse från planbestämmelserna då transformatorstationen placeras på allmän plats som anger park eller plantering. Handlingar i ärendet finns tillgängliga på Servicecenter i Stadshuset, Oskarshamns kommun.

Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Samhällsbyggnadskontoret, Box 706, 572 28 Oskarshamn senast 22 februari 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden