Kungörelse: Ansökan om bygglov, Kristineberg 1:1

Till samhällsbyggnadskontoret har det kommit in en ansökan om bygglov på fastigheten Kristineberg 1:1.

Ansökan avser nybyggnad av en transformatorstation om 5 kvm byggnadsarea med placering vid Gölkärret/Kristineäng norr om Östersjövägen. Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan då placeringen sker på område som är avsett för naturändamål.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga på Servicecenter i stadshuset, Oskarshamns kommun. Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Samhällsbyggnadskontoret, Box 706, 572 28 Oskarshamn senast 25 juli 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden