Kungörelse: Ansökan om bygglov, Kristineborg 3

Till samhällsbyggnadskontoret har det kommit in en ansökan om bygglov på fastigheten Kristineborg 3. Ansökan avser en nybyggnad av carport om ca 109 kvm som ersätter befintlig brandskadad carport. Byggnaden får samma placering som befintlig, sydost om Ingenjörsvägen 79.

Förslaget avviker från detaljplanen då byggnaden placeras på prickmark, d.v.s. mark som inte får bebyggas.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga på Servicecenter i Stadshuset, Oskarshamns kommun.

Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Samhällsbyggnadskontoret, Box 706, 572 28 Oskarshamn senast 29 februari 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden