Krisinformation till allmänheten

När samhället drabbas av störningar av olika slag är information till allmänheten viktig. Det är kommunens ansvar att samordna och sprida informationen.

Vid en större händelse kommer information att spridas på något eller flera av följande sätt:

  • Kommunens hemsida 
  • Kommunens facebooksida 
  • Sveriges Radio P4 Kalmar
  • Informationsnumret 11313
  • Kommunens servicecenter
  • Muntligt eller med hjälp av flygblad på de servicepunkter som kan komma att upprättas vid en större händelse
  • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som sänds via radio och tv. Det kan också kompletteras med signalen för utomhusvarning.

Sidan är under uppbyggnad, och kompletteras efterhand

Sevesoanläggningar inom Oskarshamns kommun

Inom kommunens geografiska område finns det fyra anläggningar som innefattas av "lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor", även kallad Sevesolagstiftningen. Tre av anläggningarna omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Sevesolagstiftningens två olika kravnivåer:

•Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

•Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var femte år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten skall beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsprogram samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

Mer information om Sevesolagstiftningen finns på www.seveso.se och på Länsstyrelsens hemsida.

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Det kan exempelvis vara fråga om utsläpp av farligt ämne. Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.

När man hör signalen ska man:

•gå inomhus

•lyssna på TV och radio

•stänga dörrar, fönster och ventilation

Viktigt meddelande-signalen följs av "Faran över", en 30-40 sekunder lång, sammanhängande signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Tillsynsbesök

Kontakt för information om senaste tillsynsbesök vid en Seveso-anläggning hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Tfn: 0491-764050
Postadress:
Box 707
57228 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
57235 Oskarshamn

Vid en akut olycka - ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor - ring 113 13

Eldningsförbud 070-682 83 10

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn