Borgerlig vigsel, namngivning, begravning

1. Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. Vigseln förrättas av en person som länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare. 

Ni kan välja att viga er i stadshuset eller på annan plats i kommunen som ni bestämmer med er vigselförrättare. Det kostar inget att viga sig borgerligt i Oskarshamns kommun.

Planerar ni att viga er borgerligt kontaktar ni Servicecenter på 0491 - 880 00.

Kontakta Skatteverket och be om blanketterna "Hindersprövning - ansökan och försäkran" (blankett SKV 7880) samt "Anmälan, efternamn" (blankett SKV 7831).

Skatteverket når ni på telefon 020-567 000.
Intyg Hindersprövning och Intyg Vigsel lämnar ni några dagar innan ceremonin till Servicecenter. Lämna också namn och adress på två vittnen.

Vi meddelar Skatteverket att vigseln har skett. 

2. Borgerlig namngivningsceremoni

Tillökning i familjen? Grattis! För att välkomna den nya familjemedlemmen kan en borgerlig namngivningsceremoni vara ett alternativ till ceremoni genom trossamfund.

Oskarshamns kommun kan kostnadsfritt erbjuda en officiant till er ceremoni. Ceremonin kan utföras i stadshuset eller på annan valfri plats i kommunen. Det kan vara i familjens hem, i en festlokal eller i en naturskön miljö. Ni utformar helt fritt ceremonin med stöd av utsedd officiant.

Planerar ni en borgerlig namngivningsceremoni kontaktar ni Servicecenter på
0491 - 880 00.

En namngivningsceremoni har ingen juridisk betydelse. Den nyföddes förnamn ska alltid anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln. Det görs genom den blankett Skatteverket skickar hem. Kontakta Skatteverket om ni behöver en ny blankett. Efternamnet får barnet automatiskt när födseln registreras.

Skatteverket når ni på telefon 020-567 000.

3. Borgerligt begravningsombud

Länsstyrelsen har utsett ombud med uppgift att företräda de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Deras inbetalda begravningsavgifter får inte användas för kyrklig verksamhet utan i sin helhet gå till begravningsverksamheten.

Ombudets uppgift är att

  • informera sig om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • skaffa sig kännedom om önskemål rörande begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom
  • ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgiften
  • se till så att de särskilda gravplatserna för dem som inte tillhör något kristet trossamfund tillhandahålls inom ett godtagbart avstånd.

Finner ombudet skäl att rikta anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska Länsstyrelsen underrättas om detta.

Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till Länsstyrelsen.

Borgerliga vigselförrättare och namngivningsofficianter

Yvonne Bergvall
Peter Wretlund
Lisbeth Lindberg
Bo Malm
Per Nygren
Eva-Marie Hansson
Eva Nilsson
Elisabeth Wanneby


Begravningsombud

Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till Länsstyrelsen.