Craftsamling

Craftsamling blir en del av ordinarie verksamhet

I juli 2018 upphörde Craftsamling att drivas i samarbetsform och Craftsamlings arbetsgrupp respektive strategigrupp upplöstes. De projekt som drevs eller initierades inom ramen för Craftsamling återfinns nu inom ordinarie kommunal verksamhet och med betoning på Tillväxt- och näringslivskontoret.

_______________

Oskarshamns kommun har en avgörande roll som tillväxtmotor i länet och regionen. För att fortsatt vara ledande, utvecklas och kunna möta pågågående minskning av verksamheten vid OKG pågår nu ett arbete på regional och lokal nivå under rubriken Craftsamling. Samarbetet Craftsamling bildades 2015 och arbetet leds av kommunstyrelsens ordförande tillsammans med en strategigrupp med representanter från regionförbundet, Oskarshamns kommun, OKG, arbetsmarknadens parter samt arbetsförmedlingen. Arbetet ska stödja det lokala och regionala näringslivet och definiera nya utvecklingsmöjligheter genom att ta tillvara värden och verksamheter som finns på orten och i regionen. Särskilt viktiga områden är nyindustrialsering, utveckling av en företagspark på Simevarpshalvön, etablering av statliga jobb i kommunen samt satsningar på infrastruktur.

Oskarshamns kommun har utsett en samordnare och en kommunikatör för insatserna inom Craftsamling. En särskild kontaktperson har också utsetts av Näringsdepartementet för direktkontakt med regeringskansliet.

Nyindustrialisering

Energi- fordons- och verkstadssektorn väger tungt i Oskarshamns kommun. För att möta omställningen med bland annat fortsatt digitalisering och automation krävs en ständig kompetensutveckling. Kommunen vill stärka arbetet med innovation och nyföretagande, identifiera nya marknader och affärsidéer. Kommunens tillgångar i form av yrkesutbildningar, högre utbildningar och samverkan med bland annat KTH, Linköpings universitet och Linnéuniversitetet ger goda förutsättningar att lyckas.

Utveckling av företagspark

OKGs verksamhet med omfattande fysiskt skydd, hög kompetens, säkerhetskunnande och tillförlitlig leverans av energi ger goda förutsättningar för att anlägga en unik företagspark. Dataserverhallar är exempel på verksamheter som kan etableras på området. Som ett led i satsningar på nya energislag pågår också en förstudie kring förutsättningarna för produktion av vätgas. Hållbar livsmedelsproduktion, exempelvis grönsaksodling och landbaserad fiskodling som tar tillvara restvärme är ytterligare exempel på utvecklingsområden. Kopplingen till kommunens kontinuerliga arbete med näringslivsutveckling är stark. Den vision som tas fram tillsammans med näringslivet blir en viktig drivkraft i omställningsarbetet.

Etablering av statliga jobb

Oskarshamn har en mycket liten andel statliga jobb. En etablering av servicekontor för flera statliga myndigheter är en självklarhet. Kommunen kommer dessutom aktivt att arbeta för att statliga jobb placeras i Oskarshamn i samband med regeringens pågående arbete med omlokaliseringar.

Infrastruktursatsningar

Oskarshamns kommun har en väl etablerad fordonsindustri och tillverkningsindustri som kräver fortsatta satsningar på infrastruktur och effektiva transporter. Kommunen planerar för byggandet av en kombiterminal som en del i en fungerande regional infrastruktur där transporter på väg, järnväg och via hamnen samordnas. Kommunen arbetar aktivt för att en ny sträckning av väg 37/47 från södra infarten till Svalliden prioriteras i statens och regionens planering av kommande investeringar.