Barnrättslagen – för barnens bästa

Affisch med information om barnkonventionen

Nu stärks arbetet med barns rättigheter. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder att FN:s barnkonvention som Sverige ratificerade år 1990 nu får en ännu starkare ställning i nationell lagstiftning.

Som offentlig organisation har Oskarshamns kommun ett särskilt ansvar att i alla frågor ta hänsyn till varje barns bästa och att lyssna på barn, nu precis som tidigare. När beslut tas ska barns behov och förutsättningar vägas in. Inför ett beslut ska det stämmas av om, och i så fall hur, barn och unga kan komma att påverkas.

Ett barn – det är alla människor under 18 år. Alla barn är olika och har olika liv, men varje barn har exakt samma mänskliga rättigheter.

Grundprincipen i barnrättlagen är att alla barn har egna rättigheter och att barnet är en egen individ.

Barnkonventionen beskriver bland annat att varje barn har rätt till utbildning och till vila och fritid, rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård, lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Besök gärna barnombudsmannens hemsida för att läsa mer om barnkonventionen.