Brev till Arbetsförmedlingens styrelse och generaldirektör

Kommunvapnet i blått och gult med blå text Oskarshamns kommun centrerat på två rader under.


Under torsdagen skickades ett brev från Oskarshamns kommun till Arbetsförmedlingens styrelse och generaldirektör, med anledning av nedläggningen av kontor och uppgifter i media att Oskarshamnskontoret är ett av cirka 130 som föreslås stängas.

 

Angående nedläggningshot – Arbetsförmedlingen Oskarshamn samt ytterligare minst 129 lokala Arbetsförmedlingskontor i Sverige.

Oskarshamns kommun har via media den 19 mars 2019 tagit del av uppgifter om att Arbetsförmedlingens nedbantning kan bli större än vad som tidigare har sagts. Enligt uppgifter från tidningar och SVT föreslås bara kontoren i Kalmar och Västervik finnas kvar i Kalmar län.

Från Oskarshamns kommuns sida motsätter vi oss denna nedläggningstanke. Vi känner frustration över att man fattar centrala beslut utan att informera, föra en dialog samt att inte efterhöra synpunkter från lokala intressenter.

Vidare känner vi stor oro för en försämrad service till Arbetsförmedlingens kunder d.v.s. Oskarshamns medborgare och lokala företagare. Vi tänker självfallet på de arbetssökande som särskilt är i behov av just närvarande arbetsförmedlares prioriterade insatser, service och handläggning med god lokal kännedom. Men också utifrån arbetsgivarperspektivet, där vi är oroliga för sämre service. Det uttrycker också ett antal företag, som vi har varit kontakt med via kommunens näringslivsorganisation.

Sedan den första ”DUA-överenskommelsen” tecknades, har vi tre kommuner (Oskarshamn, Mönsterås och Högsby) valt och tagit ansvar för att skriva vår överenskommelse gemensamt ihop med den lokala Arbetsförmedlingen, för att kraftsamla bland annat kring de utmaningar som mötte oss i samband med flyktingströmmen år 2015 och de efterföljande åren.               

Den lokala Arbetsförmedlingens, de tre kommunernas, bemanningsbranschens och det lokala näringslivets handfasta samarbete har lett fram till en god omsättning till reguljära arbeten, för de nyanlända och utrikesfödda. Det är i den nära samverkan vi tillsammans har arbetat fram Oskarshamnsmodellen och jobbspåren för att bemanna näringslivet, vilket bl.a. Scanias och industrins stora rekryteringsbehov har varit slutkund för.

Vi känner nu en stark oro för att de lokala förutsättningarna slås sönder, genom att lägga ner Kalmar läns mest centralgeografiska Arbetsförmedling.

Vår region har tagit ett stort ansvar för Sveriges flyktingmottagande och för att verkligen stärka etableringen av de människor som har kommit hit. Nu måste staten ta sitt ansvar i form av att Arbetsförmedlingen finns närvarande, där de nya svenskarna finns.

Det finns ytterligare ett mycket starkt argument för att inte lägga ner Arbetsförmedlingen i Oskarshamn, vilket vi nu förutsätter att Arbetsförmedlingens ledning tar med i sitt beslut om det framtida lokalkontorsnätet. Nämligen att det endast är Oskarshamns kommun i Kalmar län som har en bruttoregionalprodukt som överstiger index 100, vilket för Oskarshamn ligger på cirka 120. Det är det starka och välfungerade lokala näringslivet som försörjer en stor del av länets medborgare med arbeten. Oskarshamn har en av de allra största nettoinpendlingarna i hela riket, för att klara bemanningen av näringslivets behov. Detta måste självklart vägas in i det slutgiltiga beslutet kring Kalmar läns kontorsstruktur, där lokala arbetsförmedlare och företagsrådgivare tillsammans med det lokala näringslivet gemensamt bygger framtida kompetens av den tillgängliga arbetskraftsresursen.

Det finns inga digitala system eller en Arbetsförmedling på telefon, som kan lösa den arbetsuppgiften.

Enligt Arbetsförmedlingen själva utgörs arbetslösheten av cirka 75 % utsatta prioriterade målgrupper, de som alldeles särskilt behöver ett personligt stöd av arbetsförmedlare med god lokal kännedom om den arbetssökande och den lokala arbetsmarknaden. Detta är en förutsättning för god matchning, vilket inga verksamhetssystem så klart kan ersätta.

Det är just dessa sökandegrupper som det finns en fördjupad samverkan kring d.v.s. mellan lokala arbetsförmedlare, kommunens arbetsmarknadshandläggare och socialsekreterare samt företrädare för det lokala närings- och föreningslivet.  I Oskarshamn har vi just sådana lokala individuella samarbeten inom målgrupperna ungdomar och de nyanlända i etableringsuppdraget. Men även inom Arbetsförmedlingens garantier finns en nära samverkan. Dessa samarbeten förutsätter korta kontaktvägar och en närvaro av Arbetsförmedlingen i Oskarshamn.

Med tanke på målgruppens sammansättning, däribland de funktionsnedsatta och nyanlända arbetssökande, så undrar vi på vilket sätt pendlingsfrågan har tagits om hand i myndighetens riskanalysarbete? Olika transportval och färdsätt blir en ytterligare tröskel för vissa arbetssökandegrupper.

Med ovanstående skrivelse från Oskarshamns kommun, förutsätter vi att detta arbetas in i Arbetsförmedlingens aktuella riskanalysarbete och att Arbetsförmedlingen centralt omprövar sitt beslut om att överväga att lägga ner Oskarshamns Arbetsförmedling.

Oskarshamn den 21 mars 2019

Andreas Erlandsson Rolf Persson
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör