Cykelplan 2030 på samråd – ny plan för utveckling av cyklandet i Oskarshamns kommun

En kvinna cyklar på en cykelväg.

[Pressmeddelande 2019-07-01]

Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till cykelplan. Nu bjuds allmänheten, grannkommuner, föreningar och myndigheter in till att lämna synpunkter på förslaget.

Samrådsperiod: 1 juli till och med 1 september

I förslaget till cykelplan beskrivs nuläget för cykelinfrastrukturen i och mellan kommunens orter samt vilka åtgärder som ska göras för att förbättra förutsättningarna för cyklister till år 2030.

– Vi är glada att cykelplanen snart är klar, den blir ett viktigt dokument för vår långsiktiga planering av åtgärder för att göra det tryggare, enklare och snabbare att cykla i och till kommunens tätorter, säger Rolf Persson, kommundirektör.

Cykelplanens vision: I Oskarshamns kommun är gång- och cykeltrafikanter ett prioriterat trafikslag som ska ges god och säker framkomlighet.

Arbetet med att ta fram cykelplanen har utförts i samverkan mellan samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret. Under arbetet har snabbintervjuer och observationer av cyklister genomförts på tre platser i Oskarshamn. I november 2018 kunde kommuninvånarna lämna synpunkter på cykelvägarna via ett webformulär.

– Vi fick in många synpunkter i höstas, så vi vet att cykling engagerar kommuninvånarna. Vissa synpunkter har arbetats in i förslaget till cykelplan. Nu ger vi allmänheten och andra intressenter möjlighet att tycka till om det färdiga förslaget, säger Regina Laine, planchef.

Förslaget till cykelplan finns att läsa på Kulturhuset och Stadshuset i Oskarshamn, samt på kommunens hemsida: www.oskarshamn.se/cykelplan 

Två eftermiddagar i augusti kommer kommunen att informera om cykelplanen på Lilla torget (6 augusti) respektive på Kulturhuset (27 augusti).