Miljöredovisning 2018

Bild från en skogsglänta i början av sommaren där solen lyser in genom trädkronorna.

Varje år sammanställs kommunens insatser och siffror kopplade till miljö i en miljöredovisning. Här lyfter vi fram några utvalda aktiviteter och statistik, men du kan också ladda ner hela miljöredovisningen här (pdf 1.2 MB).

Kommunfullmäktige hade under 2018 avsatt 500 000 kronor till miljöåtgärder under året. Pengarna gick bland annat till att minska kemikalier i förskolor samt att förbättra barnens utemiljöer. De har också använts till utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon i kommunen, som en del av arbetet för att nå målet om en fossilbränslefri kommun 2030. En betydande del har även gått till vattenvård i några av kommunens mindre vattendrag samt till ett restaureringsprojekt gällande Hamneviken, som är en igenväxt havsvik på Mysingsö. Slutligen har pengarna använts för att ordna lokala föreläsningar med fokus på de globala miljömålen och plast i havet.

LED-belysning och miljöbilar ökar

I kommunen har det beslutats att alla nya vägar, gång- och cykelvägar ska ha LED-belysning.  LED-lampor drar mindre energi än äldre typer av gatubelysning och håller i allmänhet längre tid innan de behöver bytas.

Kommunens energi- och klimatrådgivare har under 2018 hållit föredrag/publika event om klimatsmart mat, belysning, solel, plaster i haven och allmän energirådgivning. 

År 2018 var 53 procent av kommunens bilar och lätta fordon miljöbilar, jämfört med 43,5 procent 2017 och 45 procent år 2016. Med miljöbilar menar vi bilar som kan köras på biobränslen som el, biogas eller etanol.  

Renare vatten

Kommunens städenhet fortsätter sitt arbete för att minska användningen av kemikalier och vattenförbrukningen. Bland annat undviker vi att använda kemikalier som innehåller mikroplaster och använder istället andra metoder. I driften av kommunens idrottsanläggningar arbetar man också aktivt med frågan om att minimera skadliga ämnen, bland annat genom val av material och vid driften av konstgräsplaner. Gatuavdelningen har vid fyra tillfällen under 2018 använt hetvatten och ånga som ogräsbekämpning till en stor del allmänytor i kommunen istället för kemisk bekämpning.

2018 var det tredje året i Sveriges största saneringsprojekt i som genomförs i Oskarshamns hamn. Sammanlagt har vi muddrat hamnbassängen på 450 000 kubikmeter sediment sedan projektstarten 2016. Nu ska det genomföras en efterkontroll med provtagning och analys på över 1 500 punkter i hamnbassängen. Provsvaren kommer visa om det behövs ytterligare åtgärder.

Hundra procent svenskt nötkött

Kommunen stödjer svensk köttproduktion genom att köpa svenskt kött. Av allt kött som köptes in till kommunens kostverksamhet 2018 var 100 procent av nötköttet och blandfärsen svenskt, medan 71 procent av fläskköttet var svenskt. Totalt köpte kost­verksamheten kött för 1,2 miljoner kronor, vilket är mer än en halvering från 2017. För att kunna köpa kött av bra kvalitet jobbar vi bland annat med att dryga ut kötträtter med mer grönsaker och baljväxter. Detta minskar också maträttens indirekta miljöpåverkan.

Miljöhuset Återbruk hämtar material på Storskogens återvinningscentral och tar också emot återburksmaterial från privatpersoner. Under 2018 har detta bidragit till att cirka 140 ton blivit återbruk istället för avfall.