Peter Wretlund avtackad som lokala säkerhetsnämndens ordförande

Lokala säkerhetsnämnden tackar av ordförande Peter Wretlund.

I samband med lokala säkerhetsnämndens sista sammanträde för mandatperioden den 19 december tackades ordföranden Peter Wretlund (S) av efter 15 år som nämndens ordförande.

Den lokala säkerhetsnämnden är en neutral informationskanal för alla som har frågor om verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk och ska därför ha insyn i densamma. Ledamöterna i säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag från kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun. Alla ledamöter och ersättare är kommunpolitiker. Nämnden är en statlig myndighet och verksamheten finansieras med statliga anslag.

Peter Wretlund invaldes i den lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk för första gången redan 1992. Då som suppleant/ersättare för att 1999 utses till ledamot i säkerhetsnämnden. Efter att nämndens tidigare ordförande Torsten Carlsson lämnade sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande och uppdraget som ordförande i den lokala säkerhetsnämnden 2002 utsåg regeringen Peter Wretlund, som då var ny ordförande i kommunstyrelsen och nytt kommunalråd, till ordförande i säkerhetsnämnden från och med 2003.

Säkerhetsnämndens vice ordförande Ulf Sjöö (KD) och ledamoten Rigmor Eklind (S), som varit med i nämnden sedan 1995, framförde båda sina tack till Peter Wretlund. De betonade särskilt den kunskap och det engagemang som Peter Wretlund visat för kärnteknik- och kärnavfallsfrågor och hans omvittnade kompetens inom energiområdet. Från tjänstemannasidan framförde nämndens sekreterare Ted Lindquist ett särskilt tack för
mycket gott samarbete med ordföranden under alla 15 år.

Peter Wretlund framhöll i sitt tack till lokala säkerhetsnämnden att de 26 åren i nämnden hade varit mycket intressanta och trevliga. Han betonade även det viktiga i att politikerna företräder allmänheten genom sin lekmannaroll när det gäller de kärntekniska frågorna. Samverkan nationellt mellan de fem kommunerna som har kärntekniska anläggningar sker inom Kärn- kraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO), som Peter Wretlund har varit ordförande för 2011-2018. Internationellt sker utbytet mellan kärnkraftskommuner genom framför allt ett europeiskt nätverk med 100 medlemskommuner. Peter Wretlund underströk vikten av denna samverkan och erfarenhetsutbytet både nationellt och internationellt.