Resultatet av SCB:s medborgarundersökning

Grafisk bild av två pratbubblor med ett frågetecken och ett utropstecken i.

Vart annat år genomför SCB och Oskarshamns kommun en medborgarundersökning.

Under hösten har den genomförts igen och 1 200 invånare har slumpvisvalts ut att medverka. Vi använder enkäten för att ta reda på vad invånarna tycker om kommunens service, tjänster och bemötande. Deltagandet är frivilligt men invånarnas medverkan är mycket betydelsefull för kommunens förbättringsarbete.

Frågorna är uppdelade i tre områden:

  • Hur ser du på vår kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad du tycker om kommunens service och tjänster såsom skola äldreomsorg, gator och vatten med mera?
  • Hur ser du på din möjlighet att påverka?

Kommunen har låtit göra undersökningen i flera år och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt.

NRI, Nöjd region index, blev 56 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2015 då NRI var 55. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Oskarshamns kommun våren 2015 har frågeområdet Arbetsmöjligheter fått högre betyg och frågeområdet Trygghet fått lägre betygs. Verksamheter som bör prioriteras: Gator och vägar, Äldreomsorg, Kultur, Miljöarbete.

NMI, Nöjd medborgarindex, blev 55 i årets undersökning. Det är högre jämfört med våren 2015 då NMI var 49. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes våren 2015 har vi fått högre betyg inom områdena Förskola, Äldreomsorg, Miljöarbete, Renhållning och sophämtning samt Vatten och avlopp. Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 56 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2015.

NII, Nöjd inflytande index, blev 39 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med våren 2015 då NII var 38. Jämfört med medborgarundersökningen våren 2015 har frågeområdena Kontakt samt Påverkan fått högre betyg.

Se hela Oskarshamns kommuns resultat på SCB.