Tack för ert engagemang i arbetet med översiktsplanen!

Flygbild av bostadsområde med villor och en stor väg som går genom området.

Efter ett långt arbete med många möten ute i bygderna med arbetsgrupper i staden och inom kommunen så var då äntligen ett förslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun klart.

Förslaget – Översiktsplan Oskarshamn 2050 – var ute på samråd under tiden 6 november 2017 till 22 januari 2018.

Det skickades ut till hela föreningsregistret – 196 föreningar, kungjordes i lokalpressen och fanns med som ständig information på kommunens förstasida här på oskarshamn.se.

Det hölls under samrådstiden 19 samrådsmöten med privatpersoner, föreningar och intresseorganisationer där drygt ett 120-tal personer fick mer information och även svar på en del frågor.
När nu samrådstiden är slut ser vi att det har kommit in ungefär 75 samrådsyttranden. Yttrandena har kommit från privatpersoner, även några som bor utanför kommunen men som har intressen här i form av fritidshus eller liknande, intresseorganisationer, föreningar, politiska partier, andra kommuner, myndigheter och statliga organ med mera.

I det fortsatta arbetet kommer det att göras en samrådsredogörelse där man visar på hur man har bemött synpunkterna som har kommit in och utifrån dessa så görs ett nytt förslag till översiktsplan som under maj/juni i år ska ställas ut för granskning. Under granskningstiden finns det återigen möjlighet att ge synpunkter på förslaget.

Vi planarkitekter som har jobbat med detta, Ingmarie Söderblom och Ida Cronquist, har haft många intressanta och givande möten, och vi vill tacka alla som både har skickat in synpunkter och givit oss värdefulla sådana, samt information när vi har träffat er på möten. Alla synpunkter som kommer in kommer att behandlas med stor respekt, små som stora. Finns det inte möjlighet att just vid detta tillfälle ta hand om dem i översiktsplanen så kommer vi att i möjligaste mån skicka vidare till den del av den kommunala verksamheten som då kan få värdefull information.

Återigen – tack för ert engagemang!