Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

En kvinna hjälper en äldre man vid bordet på ett serviceboende.

Vi är glada över det goda resultat vi fått i undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Enkäten görs årligen av Socialstyrelsen och i två delar, en för hemtjänst och en för särskilt boende.

I 2019 års undersökning fick 219 991 personer i hela Sverige med äldreomsorg möjlighet att medverka. Av dessa svarade 57 procent (124 997 personer) på enkäten.

Hemtjänst

294 personer i Oskarshamns kommun har svarat på frågor om sin hemtjänst, vilket är drygt 60 procent av de tillfrågade.

På frågan hur personalen utför sina arbetsuppgifter har Oskarshamns kommun 91 procent positiva svar jämfört med 90 i länet och 86 i riket.
98 procent har gett positiva svar på personalens bemötande, 93 procent känner förtroende för personalen och 94 procent är nöjda med hemtjänsten, siffran för riket är 88 procent.

Särskilt boende

39 procent av de tillfrågade i Oskarshamns kommun har svarat, vilket är 80 personer. 93 procent tycker att personalen har ett gott bemötande.
93 procent tycker att det är tryggt på boendet och lika många har förtroende för personalen. Siffrorna för riket är 88 respektive 85 procent.

84 procent tycker att maten smakar bra, siffran för riket är 74 procent.

Om undersökningen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker.

På Socialstyrelsens webbplats kan du se resultat och göra jämförelser mellan olika kommuner.

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/