Insatser för barn, unga och familj

I familjer, som förälder, barn och ungdom, kan man ibland behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda, ge råd och stöd. Ibland kan det vara svårt i relationer. Man kan känna svårigheter i sitt föräldraskap. Att leva tillsammans är inte alltid det lättaste. Det kan vara svårt att kommunicera med sin partner, sina barn eller sina föräldrar.

Oftast löser sig problemen efter en tid, men ibland kan man behöva hjälp för att gå vidare. Då är det skönt att prata med någon som har erfarenhet och kunskap.

Tillsammans med dig/er söker vi hitta det stöd som du och din familj behöver.

Aktivt föräldraskap

Riktad föräldrarkurs med programverksamhet för föräldrar som har barn mellan 0-6 år eller de familjer som har äldre barn och en kontakt med socialtjänsten i Oskarshamn.

Kursen finns för småbarnsförälrar i åldrarna fem år, en kurs för föräldrar med barn sex till tolv år och en kurs riktad till tonårsföräldrar.

Anhörigstöd - till barn/unga 6-18 år

Ges som familjestöd i första hand, med möjlighet till kombination av enskilt samtalsstöd för barnet/den unge. I andra hand finns möjlighet för barnet/den unge till enbart enskilt samtalsstöd, ges med förälders samtycke för minderåriga barn/unga.

Anhörigstöd - föräldrar till unga i åldrarna 18-20 år

Anhörigstödet innebär att föräldern får råd, stöd och information och vid behov information om andra hjälpinstanser dit man kan vända sig. Den unge kan inbjudas/ motiveras till att deltaga.

ART - Aggression Replacement Training

Familjehem

Barn som behöver ett familjehem är alla olika, men gemensamt är att de saknar stöd och omsorg från sina föräldrar och ett fungerande hem. Här har vi samlat information till dig som bor i familjehem, dig som har barn i familjehem och du som är familjehem eller funderar på att bli familjehem.

Familjestöd

Vi utgår från ett systemteoretiskt arbetssätt - "männinskan i sitt sammanhang". Inriktningen är att stödja familjen att hitta egna lösningar på sina bekymmer. Möten utifrån olika konstellationer.

Funktionell Familjeterapi

Funktionell familjeterapi är en strukturerad familjebehandling syftet är att åstadkomma positiva förändringar för ungdomar med antisocialt beteende.

Fältarna

I Oskarshamn finns fältarna som arbetar på offentliga platser för att öka tryggheten och stötta ungdomar i skolan, på stan, på fritidsgårdar och i andra miljöer där ungdomar vistas.

Hem för vård eller boende (HVB)

Barn som behöver ett HVB är alla olika, men gemensamt är att de saknar stöd och omsorg från sina föräldrar och ett fungerande hem. Här har vi också samlat information till dig som är barn i HVB, dig som är förälder till ett barn i HVB och till dig som vill bli HVB. 

Kontaktperson och kontaktfamilj

Ibland behöver man ett extra stöd som en kontaktperson eller kontaktfamilj kan utgöra. Här har vi samlat information till dig som har kontaktperson/kontaktfamilj, till dig som är förälder till ett barn med kontaktperson/kontaktfamilj och för dig som är eller vill bli kontaktperson/kontaktfamilj.

Rådgivning

Rådgivning och kortare vägledning. Telefon- och mailkonsultation för föräldrar och barn/ungdom. Information och rådgivning gällande social problematik.

Rådgivning och information i familjerättsliga ärenden

Familjerätten ger stöd till föräldrar som behöver hjälp att komma överens i vårdnads, umgänges och boendefrågor avseende deras gemensamma barn. Faderskap, adoption, vårdnad, boende och umgängesärenden samt vårdnadsöverflyttningsfrågor.

Råd via mail

Välkommen till Oskarshamns socialtjänsts rådgivning på webben till ungdomar och föräldrar till barn 0-18 år!

Samarbetssamtal

Föräldrar som separerat och har svårt att komma överens om sitt barns vårdnad, boende eller umgänge, eller generellt har svårt att samarbeta erbjuds samarbetssamtal.

Samspelsbehandling

Marte Meo och Vägledande Samspel (ICDP) är samspelsbehandlingar, som ger föräldern stöd i det dagliga samspelet med barnet.

Välkommen till
Barn- och familjesektionen
Tfn: 0491-76 46 50, 76 47 60
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn

Barn- och familjesektionen består av utredningsenheten, placeringsenheten och råd- och stödenheten.

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa? Kontakta mottagningssekreterarna,
0491-76 47 65 och/eller 0491-76 47 74.

Barn- och familjesektionens öppettider:
Måndag 8:30-17:30
Tisdag - Torsdag 8:30-16:00
Fredag 8:30-14:30
Lunch mellan 12:00-13:00

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn