För dig som är kontaktperson eller kontaktfamilj

Att vara kontaktperson/kontaktfamilj är att ha ett uppdrag av socialnämnden. Det innebär att i samarbete med barnets familj och socialtjänsten verka för att barnets behov tillgodoses.

Om du redan är kontaktperson eller kontaktfamilj har socialtjänsten gjort en utredning enligt Socialtjänstlagen. Du/Ni har träffat socialsekreterare/familjehemssekreterare och fått svara på frågor. Kontaktfamiljer genomgår en lite större utredning än kontaktpersoner och det görs även hembesök för att se var det barnet kommer vistas.

Som en del i utredningen av dig/er har socialsekreterare/familjehemssekreterare begärt utdrag från socialregister, och polisens misstanke- och belastningsregister som en del i sitt beslutunderlag.

Under utredningens gång har du/ni fått berätta om era intressen och vad ni kan tillföra ett barn, ni har fått svara på vilken ålder på barn ni kan tänka er.

När utredningen var klar och du/ni blev godkända matchade socialsekreterare ihop er med ett barn som har behov av det just du/ni kan erbjuda och ni har träffats först på ett möte tillsammans med socialsekreteraren. Gick det bra då så gör ni en planering för hur träffarna kan läggas upp för att sedan följa det som behovet säger.

När ni har träffats några månader så vill socialsekreterarna/familjehemssekreterarna gärna veta hur du/ni tycker att det går. De vill också veta hur barnet och föräldern/rarna tycker att det går. Minst varje halvår kommer socialsekreteraren att fråga om detta och fatta ett nytt beslut om det ska fortsätta, avlutas eller ändras på något sätt.

Har du/ni behov av att prata med socialsekreteraren/familjehemssekreteraren innan halvårsuppföljningen är du alltid välkommen att ringa.

Ersättning

Om du får uppdraget får du ersättning enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.

Ersättningen består av en arvodesersättning som är en skattepliktig inkomst. Socialnämnden drar preliminärskatt och betalar sociala avgifter. Uppdraget berättigar inte till semesterlön eller semesterersättning. Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande.

Ersättningen består även av en omkostnadsersättning som är till för att täcka de merkostnader som du/ni får i uppdraget. Denna del är inte skattepliktig. Uppdragstagare får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5000 kr. Ni kompenseras med 130 kr/månad som läggs på omkostnadsersättningen. Se även information på SKL:s hemsida