För dig som vill bli kontaktperson eller kontaktfamilj

För att vara kontaktperson eller kontaktfamilj behövs ingen speciell utbildning.

När du/ni kontaktat socialtjänsten registreras ditt/ert intresse och du/ni kommer att kontaktas när det uppkommer ett behov som kan passa dig/er familj. I samband med detta gör socialtjänsten en utredning och när det gäller kontaktfamiljer görs även hembesök. I utredningsarbetet ingår även att inhämta uppgifter från socialregistret och polisens misstanke- och belastningsregister

Att vara kontaktperson/kontaktfamilj är att ha ett uppdrag av socialnämnden. Det innebär att i samarbete med barnets familj och socialtjänsten verkar för att barnet behov tillgodoses.

Om du får ett uppdrag får du ersättning enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.

Ersättningen består av en arvodesersättning som är en skattepliktig inkomst. Socialnämnden drar preliminärskatt och betalar sociala avgifter. Uppdraget berättigar inte till semesterlön eller semesterersättning. Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande.

Ersättningen består även av en omkostnadsersättning som är till för att täcka de merkostnader som du/ni får i uppdraget. Denna del är inte skattepliktig. Uppdragstagare får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kr. Ni kompenseras med130 kronor per månad som läggs på omkostnadsersättningen. Se även information på SKL:s hemsida www.skl.se

Vill du veta mer? Kontakta receptionen på Barn- och familj.