Sjuksköterskeinsatser

1. Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan handla om hjälp med medicin, injektion, omläggning, provtagning mm. Hemsjukvård kan bestå av både kortare och mera långvariga vårdrelationer.

Om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till hälsocentralen kan du ha rätt till hemsjukvård. Ta i så fall kontakt med din hälsocentral. Om hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvård. Det kan också vara en läkare på sjukhuset som i vårdplaneringen efter en sjukhusvistelse anmäler ditt behov av hemsjukvård.

När en sådan anmälan kommit in kommer distriktssköterska eller sjuksköterska att kontakta dig för att planera insatserna utifrån det beslut du fått. Om du upplever att du har behov av hemsjukvård ska du alltså kontakta din hälsocentral. Du kan få hemsjukvård dygnet runt. Här arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor.

Ansvaret för läkarinsatser och vissa andra specialistinsatser ligger hos landstinget.

Vad kostar det att ha hemsjukvård?

Kostnaden för hemsjukvård ingår i kommunens maxtaxa.  Du kan läsa mer om våra avgifter under Mer information.
Ingår inte i landstingets högkostnadsskydd.

2. Hembesök

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till landstingets hälsocentral eller sjukhus kontaktar du landstinget som kan ge hemsjukvården i uppdrag att göra hembesök. Då kommer du att få besök av kommunens distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska.

Vad kostar ett hembesök?

Kostnaden för hembesök ingår i kommunens maxtaxa. Du kan läsa mer om våra avgifter under Mer information.
Ingår inte i landstingets högkostnadsskydd.

3. Patientansvarig sjuksköterska (PAS)

Till varje boendeenhet finns en patientansvarig sjuksköterska (PAS). Sjuksköterskan ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå.

I rollen som PAS (patientansvarig sjuksköterska) ingår ett helhetsansvar för patientens hälso- och sjukvård och specifika omvårdnad.

Det finns ett nära samarbete mellan PAS, omvårdnadspersonal, sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare och enhetschef för att den enskildes vård- och omsorgsbehov skall synliggöras.

I sjuksköterskans yrkesansvar ligger att utföra givna ordinationer och utifrån sin egen kompetens och erfarenhet bedöma patientens tillstånd, vidta lämpliga åtgärder och kalla på expertis när så erfordras.

4. Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan arbetar mot de särskilda boenden som finns i kommunen.

Uppdraget som demenssjuksköterska i kommunen består i att ge råd och stöd till personer med demenssjukdom, deras anhöriga samt personal. Handledning och utbildning av personal ingår också.

Hon kan även utföra minnestester på uppdrag av läkare när en demensutredning ska göras.

Katarina Hellsten arbetar 50% som demenssjuksköterska. Hon ingår i ett demensteam som förutom henne själv består av två undersköterskor och en arbetsterapeut.

Katarina Hellsten nås på tel.764723, tisdagar och onsdagar

Du som bor i ordinärt boende och har behov av att komma i kontakt med demenssjuksköterska vänder dig till din hälsocentral.

Kontakta oss

Enhetschef Sjuksköterskor
Linda Bergerstam
Tfn: 0491-76 47 28
Områdeschef Hälso-och sjukvård
Susanne Klingstedt
Tfn: 0491-889 42
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn