Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du söka bostadsanpassningsbidrag till vissa åtgärder för att anpassa bostaden efter dina behov.

Villkor för bidrag

Bidrag lämnas endast för anpassningar i permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ett stadigvarande boende. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som bidrag söks för. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionsnedsatte. Bidraget ges för åtgärder för anpassning av fasta funktioner i bostaden, som till exempel borttagning av trösklar och breddning av dörrar.

Tänk på

Om en ramp eller en hiss installeras i din bostad är den din egendom och med detta följer också ett visst ansvar för underhåll. Bidrag lämnas inte för reparationer av fel som orsakats av oaktsamhet, handhavandefel eller skadegörelse. Bidrag lämnas inte heller för att plocka bort främmande material (som till exempel grus) som kan fastna i utrustningen eller för uteblivet underhåll.  

Så här ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till:

Oskarshamns kommun
Servicecenter
Box 706
572 28 Oskarshamn

Om du behöver få ansökningshandlingar hemskickade eller har frågor, ta i första hand kontakt med kommunens Servicecenter. Handläggaren för bostadsanpassningsbidrag når du bäst via samhällsbyggnadskontorets post eller e-post, se adresserna som finns i kontaktrutan nedan. 

Vid enklare åtgärder, borttagning av trösklar och montering av enstaka stödhandtag, räcker det att du fyller i en ansökan och skickar in den. För övriga åtgärder behöver du, för att vi ska kunna behandla din ansökan, ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Intyget ska styrka att de åtgärder som du söker för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Intyget ska innehålla en bedömning om funktionsnedsättningen är bestående.

Kommunen kan hjälpa till med beställning av arbeten i samband med bostadsanpassningen. Det krävs ett medgivande från dig för att kommunen ska kunna betala fakturor till företag som utfört arbeten med beviljat bidrag.

Lämna fullmakt till Oskarshamns kommun

Det är viktigt att du som bor i en hyresrätt och söker bostadsanpassningsbidrag har ett medgivande från din hyresvärd innan du genomför en anpassningsåtgärd.

Om du bor i en bostadsrätt gäller de regler som står i föreningens stadgar. Du behöver ett medgivande från företrädare för bostadsrättsföreningen innan du genomför en anpassningsåtgärd.

Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan en fullmakt
att företräda dig.

Entreprenadavtal

För åtgärder som ingår i bostadsanpassningen gäller avtal som ingås mellan sökanden och entreprenören. Avtalet omfattas av konsumentköplagen.

Informationsfilm

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn