Vanliga frågor om bygglov och anmälan

Här hittar du information om de vanligaste frågorna som rör bygglov, attefall och anmälan.

För alla ärenden som kräver bygglov eller anmälan gäller att du inte får påbörja åtgärden innan du har fått ett startbesked.

Du är välkommen att kontakta byggavdelningen om du har frågor om ditt projekt.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus behöver du varken bygglov eller anmälan för att:

Anordna en skyddad uteplats

Du får anordna en bygglovsbefriad skyddad uteplats med en mur eller ett plank under följande förutsättningar:

 • Muren eller planket uppförs inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter från marknivå. Om exempelvis ett plank placeras på ett upphöjt altandäck, räknas plankets höjd från marknivån.
 • Muren eller planket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
 • Muren eller planket får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

Anordna ett skärmtak

Du får anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Det du måste tänka på är att skärmtaken tillsammans inte får överskrida 15 kvadratmeter eller placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.

Bygga friggebod

Du får uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset.

 • Den sammanlagda byggnadsarean för samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara högst tre meter.
 • Tänk på att byggnaderna ska anpassas till omgivningen och att de inte får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
 • En friggebod får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

Observera att det kan krävas andra tillstånd för att uppföra en friggebod, till exempel om byggnaden placeras inom ett strandskyddat område. Är du osäker är du välkommen att kontakta oss innan du börjar bygga.

För områden utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanerat område kan det finnas fler undantag från bygglov och anmälan. Kontakta oss för mer information.

Bygglov krävs bland annat när du ska:

 • bygga en ny byggnad eller anläggning
 • göra en tillbyggnad
 • glasa in en altan
 • ändra en byggnads utseende, till exempel vid byte av kulör, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt vid insättning, byte eller borttagning av fönster och dörrar.
 • uppföra murar eller plank
 • flytta en befintlig byggnad
 • ändra användningssätt av en byggnad
 • anlägga en parkering

För områden utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanerat område kan det finnas undantag från bygglov och anmälan. Kontakta gärna byggavdelningen för mer information om vad som gäller för just ditt projekt.

Mer information om bygglov hittar du på sidan Bygglov och övriga tillstånd.

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • Attefallsåtgärder, exempelvis nybyggnad av komplementbyggnad eller tillbyggnad enligt attefallsreglerna
 • Rivning av en byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplan
 • Ändring av en bärande konstruktion eller om en byggnads planlösning påverkas avsevärt
 • Installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal, hiss eller ventilation
 • Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vatten och avlopp
 • Ändring av en byggnad som påverkar brandskyddet
 • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde

Kontakta gärna byggnadsinspektören för mer information om vad som gäller för just ditt projekt.

Mer information om anmälningspliktiga åtgärder hittar du på sidan Anmälan, ej bygglovspliktiga åtgärder.

Handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om bygglov

 • Ansökan om bygglov - blankett
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Nybyggnadskarta, vid större åtgärder t.ex. nybyggnad av ett bostadshus (ersätter situationsplan)
 • Anmälan om kontrollansvarig, vid större eller komplicerade åtgärder - blankett
 • Konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Materialinventering av bygg- och rivningsavfall

Vi kan behöva fler handlingar för att göra en bedömning av ditt ärende. I så fall meddelar vi dig vad som behövs.

Om du behöver beställa en kartprodukt, exempelvis nybyggnadskarta eller en situationsplan (kartutdrag, bygglovskarta) kontakta kartavdelningen via Servicecenter 0491-88 000 eller skicka e-post till kartavdelningen@oskarshamn.se Du kan läsa mer om vilka kartprodukter som finns och kostnader på Kartprodukter - Oskarshamns kommun

Ansökan med tillhörande handlingar kan skickas per post till Samhällsbyggnadskontoret, Box 706, 572 28 Oskarshamn eller via e-post till sbk@oskarshamn.se

Bra att tänka på:

 • Det är viktigt att du har tänkt igenom vad du ska bygga innan du lämnar in din ansökan. De handlingar du skickar in gäller för ditt beslut om bygglov. Om du vill göra ändringar kan du behöva skicka in en ny ansökan och få ett nytt bygglov.
 • Alla handlingar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Ritningar ska inte vara på rutat papper eller i 3D.
 • På situationsplanen är det viktigt att ange avstånd till tomtgränser och närliggande byggnader. Byggnader och tillbyggnaders mått ska också redovisas.
 • Vid tillbyggnad eller ombyggnad ska det tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt på alla ritningar.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar ska överensstämma med varandra.

Om du lämnar in en komplett ansökan med tydliga och korrekta handlingar förkortar du tiden.  Kontakta gärna byggavdelningen om du behöver information om ansökan och vilka handlingar som kan behövas.

Murar och plank

Du behöver ansöka om bygglov för att uppföra en mur eller ett plank som exempelvis uppförs på din tomt eller i tomtgräns.

Om du vill uppföra en mur eller plank för att anordna en bygglovsbefriad skyddad uteplats får du göra det under följande förutsättningar:

 • Muren eller planket uppförs inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter från marknivå. Om exempelvis ett plank placeras på ett upphöjt altandäck, räknas plankets höjd från marknivån.
 • Muren eller planket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
 • Muren eller planket får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

 Staket och stängsel

 • Ett staket kräver vanligtvis inte bygglov om genomsiktligheten är mer än 50 procent och höjden inte överstiger 1,10 meter.
 • Ett stängsel som är utformat med maskor, typ Gunnebostängsel, kräver inte bygglov.

Tänk på att det kan vara bra att informera dina grannar innan du påbörjar åtgärden. 

Attefallsreglerna innebär att vissa åtgärder är undantagna från lovplikten och istället omfattas av anmälningsplikt. Attefallsåtgärderna får också strida mot detaljplanens bestämmelser. Reglerna berör fyra olika åtgärder och gäller för dig som har en tomt med ett en- eller tvåbostadshus på.

Innan du får börja bygga måste du skicka in anmälan med tillhörande handlingar och få ett startbesked.

Attefallshus

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • byggnaden ska nyttjas som en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • får ha en byggnadsarea om högst 30,0 m2
 • får ha en taknockshöjd om högst 4,0 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
 • ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränserna, men grannar kan medge närmare placering
 • måste uppföras 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera) annars måste bygglov sökas
 • ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
 • får inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret om det rör sig om ett komplementbostadshus

Observera att det kan krävas andra tillstånd för att uppföra ett attefallshus, till exempel om byggnaden placeras inom ett strandskyddat område.

Attefallstillbyggnad

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

 • den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare
 • får ha en bruttoarea om högst 15,0 m2
 • får ha en högsta taknockshöjd som bostadshuset
 • ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränserna, men grannar kan medge närmare placering
 • måste uppföras 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera) annars måste bygglov sökas
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • den får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Observera att det kan krävas andra tillstånd för att uppföra en attefallstillbyggnad, till exempel om byggnaden är placerad inom ett strandskyddat område.

Takkupor

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara bygglovsbefriade takkupa enligt attefallsreglerna:

 • de får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallets längd på bostadshuset
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen, i så fall måste bygglov sökas
 • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

Inreda ytterligare en bostad

I ett enbostadshus är det möjligt att inreda en ytterligare bostad utan bygglov, men då måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt enbostadshus
 • inte genomförs i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
 • inte genomförs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • åtgärden gäller inte för ett komplementbostadshus enligt attefallsreglerna

Handlingar som behövs för en attefallsåtgärd

 • Anmälan – blankett
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Anmälan om kontrollansvarig, krävs exempelvis för ett komplementbostadshus – blankett
 • Konstruktionsritning
 • Materialinventering av bygg- och rivningsavfall

I vissa fall kan även kontrollansvarig krävas och då ska följande handlingar lämnas in:

 • Anmälan om kontrollansvarig, krävs exempelvis för ett komplementbostadshus – blankett
 • Kontrollplan

Beroende på omfattningen av ditt ärende kan vi behöva fler handlingar för att göra en bedömning om startbesked kan meddelas. För att få veta vad som gäller för just ditt projekt, innan du lämnar in din anmälan, kan du kontakta våra byggnadsinspektörer via Servicecenter, 0491-880 00.

Inreda ytterligare en bostad

När kompletta handlingar har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden så handläggs ärendet och ett beslut kommer att skickas hem till dig. Det beslutet, som kallas startbesked, meddelar att du får påbörja byggnationen.

När åtgärden sen är färdigställd ska du begära om slutbesked. I startbeskedet finns information om hur du gör detta. Ärendet handläggs då ännu en gång och ett slutbesked utfärdas. I och med slutbeskedet får åtgärden börja användas, och ärendet kan avslutas och arkiveras hos samhällsbyggnadsnämnden.

Bygga friggebod

En friggebod får strida mot bestämmelser i en detaljplan. Byggnaden får bland annat uppföras på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas. Du får också uppföra en friggebod på en tomt som redan har använt hela sin byggrätt.

Detta gäller för friggebodar:

 • Du får uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Den sammanlagda byggnadsarean för samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara högst tre meter.
 • En friggebod får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
 • En friggebod får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.
 • Byggnaderna ska anpassas till stads- och landskapsbilden i området.

För områden utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanerat område kan det finnas fler undantag från bygglov och anmälan.

Observera att det kan krävas andra tillstånd för att uppföra en friggebod, till exempel om byggnaden placeras inom ett strandskyddat område. Har du frågor, kontakta byggavdelningen för mer information.

Altaner och uteplatser

Om du ska bygga en altan eller en uteplats kan du behöva ansöka om bygglov. Det beror på hur du vill bygga altanen och var på din fastighet den placeras. Kontakta gärna byggavdelningen för mer information om vad som gäller för just ditt projekt.

Du får anordna en bygglovsbefriad skyddad uteplats med en mur eller ett plank under följande förutsättningar:

 • Muren eller planket uppförs inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om exempelvis ett plank placeras på ett upphöjt altandäck, räknas plankets höjd från marknivån.
 • Muren eller planket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
 • Muren eller planket får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

Inom ett område med detaljplan krävs det bygglov när byggnaden bland annat byter kulör, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial, fönster eller dörrar.

Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Kontakta gärna byggavdelningen för information om vad som gäller för just ditt projekt. Om du skickar bilder på byggnaden tillsammans uppgifter på vad du vill göra, så gör vi en bedömning om bygglov krävs. Det är bra om bilderna även visar omgivande bebyggelse. Glöm inte att skriva vilken fastighet det gäller. Vår e-postadress är sbk@oskarshamn.se.

Startbesked och slutbesked

En bygglovspliktig åtgärd får inte påbörjas eller tas i bruk innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked respektive ett slutbesked. Ett startbesked behandlar de tekniska delarna av byggnationen och det är detta beslut som säger att du får börja bygga. Innan du får ett startbesked behöver du skicka in ytterligare handlingar, utöver de som krävs för att få lov. I mer omfattande ärenden kan vi ibland behöva kalla dig till ett tekniskt samråd innan startbesked kan meddelas.

När du sedan är klar med byggnationen ska du skicka in de handlingarna som är begärda i startbeskedet för att vi ska kunna utfärda ett slutbesked. Ett slutbesked innebär att åtgärden får tas i bruk och att ärendet kan avslutas. I mer omfattande ärenden, där tekniskt samråd krävts, kommer vi att hålla ett slutsamråd innan slutbesked kan utfärdas.

Du behöver inte bygglov för att installera en eldstad. Däremot krävs en anmälan om du vill installera en ny eldstad, till exempel braskamin eller öppen spis, eller skorsten/rökkanal. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Du behöver lämna in en anmälan (blankett) med tillhörande handlingar och få ett startbesked innan du får påbörja åtgärden. De handlingar som behövs är en plan- och fasadritning och prestandadeklarationer.

Rådgör gärna med sotaren i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.

Krävs det bygglov för solceller eller solfångare?

För en- och tvåbostadshus krävs normalt inte bygglov för solceller eller solfångare inom detaljplan under förutsättning att:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form och takets vinkel
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Vi rekommenderar dock dig att alltid ta kontakt med byggavdelningen innan du påbörjar arbetet för att vi ska kunna göra en bedömning om byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefull. Byggnaden behöver inte vara märkt i en detaljplan eller liknande för att åtgärden ska kunna innebära en förvanskning.

Observera att för paneler som är uppresta i annan vinkel än byggnadens takvinkel krävs i regel bygglov. Även så kallade tak- eller fasadintegrerade solceller kräver i regel lov.

För övriga byggnader, som inte är en- eller tvåbostadshus, krävs bygglov för installation av solceller eller solfångare om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Kontakta byggavdelningen för en bedömning om lov krävs.

Även om åtgärden inte kräver lov, kan åtgärden beröra bärande konstruktion och då kräva en anmälan. Kontakta byggnadsinspektör via servicecenter, 0491-880 00, för mer information.

Kontakta oss
Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30. 

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.