Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Funktionskontroll av ventilationssystem

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är att förbättra ventilationen.

Sedan 1991 gäller därför en lag som föreskriver att ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet av en sakkunnig.

Vem ansvarar för att OVK utförs?

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs. Byggnadens ägare utser även den sakkunnige som ska utföra funktionskontrollen.

Efter kontrollen utfärdar den sakkunnige ett protokoll till fastighetsägaren och samhällsbyggnadskontoret samt ett intyg som fastighetsägaren ska anslå på väl synlig plats i byggnaden till exempel entré eller trapphus.

Hur ofta ska OVK göras?

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). 

Byggnader med besiktningsintervall 3 år

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Byggnader med besiktningsintervall 6 år

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

En- och tvåbostadshus

  • För en- och tvåbostadshus med FX eller FTX-ventilation gäller endast en första installationsbesiktning innan ventilationssystemet tas i bruk. Därefter ansvarar fastighetsägaren själv för att ventilationssystemet fungerar på avsett sätt.

Vem ansvarar för att reglerna följs?

Samhällbyggnadskontoret bevakar att de regler som finns kring ventilationskontrollen följs. Om fastighetsägaren inte kontrollerar sin byggnad i tid, inte åtgärdar eventuella brister eller att en brist ger upphov till olägenhet för människors hälsa kan föreläggande om åtgärd bli aktuell.

Kontakta oss
Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)