Anmälan av klagomål

Samhällsbyggnadskontoret handlägger olika typer av klagomål som ryms inom plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken. Anmälan om olägenhet kan vara till exempel dåliga avloppsanläggningar, störande buller och lukt, otillåtet byggande, nedskräpning, otillfredsställande temperatur/ventilation i lägenhet.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare omfattas av plan- och bygglagens och miljöbalkens bestämmelser och har därför en skyldighet att visa att de har den kunskap som behövs för det de gör. Fastighetsägare och verksamhetsutövare ska också kunna visa att de följt de försiktighetsmått som krävs för att verksamheten inte ska leda till att människors hälsa eller miljön störs (2 kap 1-3 §§ miljöbalken).

Olägenhet enligt miljöbalken

Den störning, olägenhet, som du upplever ska för att den ska handläggas utgöra en hälsorisk. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfälligt" (9 kap 3 § miljöbalken).

Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som pågått tidigare men som nu har upphört, handläggs inte.

Anonym anmälan

Olägenhetsanmälan kan göras anonymt. Men en anonym anmälan kan i vissa fall medföra att ärendet inte kan handläggas fullt ut. Till exempel om avgörande uppgifter saknas i ärendet och dessa inte kan hämtas in.

För att en anmälan ska vara anonym behöver du ringa med skyddat nummer eller skicka mail från ett mailkonto som inte går att koppla till en enskild person. Du ska inte uppge namn eller adress under samtalet eller i mailet. Du kan även skicka in eller lämna ett osignerat brev i kommunens postlåda vid stadshuset.

Anmälan

Innan du gör en anmälan är det bra om du själv kontaktat din fastighetsägare/bostadsrättsförening eller den person/verksamhetsutövare som orsakar störningen och berättat att du är besvärad. Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen får då vetskap om besvären och kan eventuellt ge upplysning om planerade åtgärder.

Om du kontaktat din fastighetsägare/bostadsrättsförening eller den person/verksamhetsutövare som orsakar störningen men inte fått gehör för ditt klagomål kan du kontakta Samhällsbyggnadskontoret.

Handläggning

Samhällsbyggnadskontoret kan besluta om att orsaken till besvären ska utredas och åtgärdas av den som orsakar/ansvarar för förhållandena. Detta sker i huvudsak först när de som orsakar/ansvarar för förhållandena fått möjlighet att frivilligt utföra utredningar eller åtgärder.

Samhällsbyggnadskontoret kan även besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen är ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan.