Kostnader vid byggande

Sammanställning över grundkostnader vid byggande av småhus

2021-01-01 (avvikelser kan förekomma)

Priser för småhustomter, friliggande

Oskarshamn                             300 000 - 500 000 kr

Figeholm                                        10 900 -400 000 kr

Fårbo och Påskallavik                                    10 900 kr

Kristdala, Bockara och Misterhult               8 000 kr

Bygglov

Planenligt enbostadshus med
garage högst 299 m² bruttoarea                   25 400 kr

Planavgift för enbostadshus                           26 600 kr
(vid framtida ny- och tillbyggnader
tas ytterligare planavgift ut)

Utsättningskostnad hus och garage              12 515 kr
högst 249 m² med 12 punkter           
utstakat vid samma tillfälle

Nybyggnadskarta                                                7 200 kr

Anslutningsavgift för el

Anslutningsavgift Oskarshamns Energi      38 125 kr
inkl moms (lägsta pris)

Anslutningsavgift Eon                                      38 125 kr
inkl moms (lägsta pris)

Närvärmeavgift, Ekebo                                    62 500 kr

Anläggningsavgift för vatten och avlopp

Anläggningsavgift - tomtyta 1 000 m²      250 339 kr