Prospekt jordbruksarrende Ängeholm

Vill du arrendera och driva jordbruk med djurhållning i norra delen av Oskarshamns kommun?

Nu söker vi en arrendator som vill driva och utveckla jordbruk med djurhållning vid Ängeholm, Hökhult 2:3 Oskarshamns kommun. Fastigheten ägs av SJ Robacks Donationsfond som förvaltas av Oskarshamns kommun. Stenbrottet och fritidsområde som ligger i närheten ingår inte i arrendet.

Vi hoppas att du är nyfiken. Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan!

Läge och omgivning

Ängeholm ligger i norra delen av Oskarshamns kommun i närheten av Misterhult, se karta. Området har stor betydelse för kommunens landsbygdsutveckling. Vi söker en jordbruksarredator som vill ta vara på den fina omgivningen, förvalta gården på ett bra sätt samt bidra till att utveckla landsbygden.

I Oskarshamns kommun bor nära en fjärdedel på landsbygden. Landsbygden är en viktig del i kommunens samhällsbygge och gör hela vår kommun attraktiv att leva, bo och verka i. Att ha en helhetssyn på vår kommun är en viktigt både från demokrati- och tillväxtsynpunkt. Oskarshamns kommun vill skapa förutsättningar för utveckling tillsammans med lokal förankring och tillvarata lokal kunskap. Vår landsbygd och skärgård består av över 5 000 öar och flera stora och små samhällen. 

Förutsättningar

Området som ställs till förfogande består av flera byggnader, de öppna jordbruksmarkerna samt jaktmark. Jakträtten på området ingår.

Arrendatorn ansvarar för samtliga drift- och skötselkostnader samt förbrukningskostnader och liknande kostnader som berör driften av arrendestället. Skogsskötsel ingår inte.

Byggnader som ingår:

  • Bostadshus (A) cirka 230 kvadratmeter
  • Ladugård (B) 371 kvadratmeter
  • Vagnslider (C) cirka 19 gånger 6 meter (delar av byggnad i dåligt skick)
  • Uthus (D) sädesmagasin cirka 65 kvadratmeter
  • Svinhus (E) cirka 60 kvadratmeter
Plankarta med flera byggnader märkta med bokstäver från A till E.

Byggnaderna som ingår i arrendet.

Mark som ingår:

  • Cirka 7 hektar öppen mark för brukning uppdelat på flera områden på fastigheten. Se fördelning i bilden nedan.
  • Cirka 93 hektar jaktmark
Plankarta som visar jordbruksområden markerade med blå linje och jaktmark markerad med svart streckad linje vid fastigheten Ängeholm i Oskarshamns kommun.

De öppna jordbruksmarkerna som ingår i arrendet, markerade i blått med storlek angiven i kvadratmeter (kvm). Jaktmarken markerad med svart streckad linje.

Villkor och tidplan

Intresseanmälan ska innehålla

  • En utförlig beskrivning kring hur arrendator tänker bedriva jordbruk med djurhållning vid fastigheten
  • Redovisning av tidigare erfarenhet av likartad verksamhet
  • Arrendepris

Lägsta acceptpris

Kommunens lägsta acceptpris för arrendet är 70 000 kronor första året, därefter indexreglering enligt kpi.

Utvärdering

Kommun kommer basera sin utvärdering på verksamhetsbeskrivningen; hur man anser att det är anpassat till platsen samt hur det kan utveckla området på bästa sätt. Tidigare erfarenhet liksom pris kommer också att vägas in i utvärderingen. Det är en fördel om man är skriven och bor på gården.

Tidplan

Preliminär tidplan
Vecka Aktivitet
2 Information om prospektet publiceras på kommunens webbplats
6 Frågor och svar på webbplatsen, senast fredag 10 februari 2023 klockan 16.00
9 Inlämning av intresseanmälan senast måndag 27 februari 2023 klockan 12.00
9–10 Utvärdering
11 Tilldelning, mitten av mars
14 Planerat övertagande den 3 april 2023

Avtal

Vi kommer att skriva ett arrendeavtal med dig som inkommer med det prospekt som vi anser kan utveckla området bäst. Arrendeavtalet kommer att vara på 5 år med möjlighet till 5 års förlängning. Uppsägningstid är 9 månader för båda parter. Vid eventuell uppsägning betalas inte ut någon ersättning.

Planerat övertagande den 3 april 2023.