Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 kommer lagen om tobaksfria nikotinprodukter att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Det kommer även finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordning om tobaksfria nikotinprodukter införas.

Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter bör du som näringsidkare känna till följande:

 • Försäljning till konsumenter avser detaljhandel. Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe, det vill säga en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel, eller en webbplats för detaljhandel.
 • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är anmälningspliktig. Anmälan försäljning av tobaksfria nikotinprodukter
 • En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning.
 • Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år.
 • Inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.
 • Det ställs krav på tobaksfria nikotinprodukter, exempelvis att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration, produkten ska vara anmäld och uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten samt krav på produktens innehåll.
 • Endast tobaksfria nikotinprodukter som uppfyller lagkraven får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.
 • Varje försäljningsställe ska upprätta ett egenkontrollprogram som ska bifogas till anmälan.

Anmälan om försäljning

 • För detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter krävs en anmälan om försäljning.
 • En näringsidkare som har sitt säte eller ett fast driftställe för sin näringsverksamhet i Sverige, ska göra en anmälan om försäljningen till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Kontakta den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget för mer information om anmälan.
 • Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte. Kontakta den kommun där företaget har sitt säte för mer information om anmälan.
 • Om ett fysiskt försäljningsställe saknas och företaget saknar ett säte inom landet, ska anmälan göras till den kommun där företaget har ett fast driftställe. Med uttrycket ett fast driftställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs, eller att någon som är verksam för en näringsverksamhet i Sverige har fått och regelmässigt använder en fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare. Kontakta den kommun där företaget har ett fast driftställe för mer information om anmälan.
 • Saknar näringsidkaren säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska anmälan göras till Folkhälsomyndigheten.

Egenkontrollprogram

 • Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.
 • Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.